Internets inverkan på vårt samhälle Media Essay

Internet är ett exempel på den snabba och dynamiska sektorn i det tjugoförsta århundradet. ”Det är utan tvekan den främsta innovationen inom kommunikationsteknik, tjänster och marknader under de senaste femton åren och betraktas av många som en kommunikationsgräns med en radikal omvandlingspotential”. Internet och särskilt dess användning är ett exempel på hur dess karaktär och konsekvenser har förändrat samhället. I detta dokument argumenteras det för hur Internet medför förändringar och hur det påverkar samhället. I denna uppsats kommer man också att försöka ta reda på statens roll när det gäller att åstadkomma förändringar och utveckling inom informations- och kommunikationstekniken (IKT).

Få hjälp med din uppsats

Om du behöver hjälp med att skriva din uppsats är vår professionella uppsatsskrivningstjänst här för att hjälpa dig!

Ta reda på mer

Internet har numera blivit mer genomträngande än tv och radio i dagens globaliserade värld. Det ger sällsynt information och exempel som inte var lätt tillgängliga tidigare. Med expansionen av internet och kommunikationsteknik har utvecklingen börjat ske. Internets betydelse har inte bara kommit till uttryck inom kommunikationsområdet utan även inom alla livets områden. Internet har en sådan omfattning att vem som helst kan få tillgång till vilken information som helst var som helst. Det finns inga geografiska gränser kvar, eftersom alla dessa har avlägsnats av internet- och kommunikationstekniken. Internet har undanröjt avstånden eftersom alla nu är så sammankopplade, människor delar med sig av sina idéer, tankar, förslag, problem, idéer etc. och Internet välkomnar dem alltid. ”Internet välkomnar intellektuell verksamhet, dvs. de som vill uttrycka sina åsikter är alltid välkomna.” Internet har utvecklats till ett framstående kommunikationsmedium. Den fråga som har blivit ett framträdande fokus för debatt och även är att undersöka Internets inverkan på samhället. Detta leder också till samhällets omvandlingsfas, dvs. hur samhället förändras och hur ett nytt samhälle växer fram. I denna samhällsomvandling är det staten som spelar en viktig roll i utvecklingen av den informations- och kommunikationsteknik som leder till förändringarna.

Internet utvecklades av Förenta staternas försvarsdepartement ”Advanced Research Projects Agency Network”, APRANET, 1970 för överföring av data och information. Men det sätt på vilket det har förändrat vårt samhälle kallar Hauben och Hauben (1997) för Netizens: Nätmedborgare. ”Det har skapat en egen terminologi, en egen värld, t.ex. sökmotorer (google.com, wikipeadia.com), webbsidor, webbservrar, klienter, http, POP, DNS, ISDN och olika domännamn. I dagens värld talar vi om e-handel, e-handel, e-leksaker, e-handel, e-governance, onlinetjänster etc. Detta visar att vårt samhälle är redo att ta till sig dessa förändringar i en föränderlig värld.

Teknik och sociala förändringar:

Som allting har sina positiva och negativa effekter, har Internet också sina positiva och negativa effekter, inte bara i samhället, utan också i fråga om säkerhet och politiska och ekonomiska levnadsvanor. Sedan 1993 har antalet nätanvändare ökat kontinuerligt och numera har alla ett eget e-post-ID och har tillgång till all information som finns tillgänglig på Internet. När det gäller säkerhet fortsätter kärnkraftsfrågorna att dominera, men med större oro för kemiska och biologiska vapen och deras möjliga användning av så kallade ”skurkstater” som Irak, eller terroristgrupper som kan utnyttja den globala sammankopplingen av transporter och informations- och kommunikationsteknik för att kommunicera och organisera gränser på ett enklare sätt. Massförstörelsevapen (WMD) som ett samlingsbegrepp signalerar det utökade utbudet av vapen utöver kärnvapen som ses som ett hot i dagens värld. (Förenade kungarikets regering, 2002)”. I och med Internets intåg blir säkerhetsfrågan mer komplex och svår att kontrollera. Youngs hävdade att ”ju mer beroende individer, organisationer, ekonomier och stater blir av IKT-nätverk, desto svårare blir det att övervaka och kontrollera informationsgränserna. Den digitala tidsåldern lever på insamling och överföring av data över ett allt större antal nätverksnoder i allt snabbare hastigheter. Det är ingen överdrift att säga att ju mer samhällen och individer och enheter inom dem verkar via Internet, vare sig genom e-banking eller affärsverksamhet, e-post och chattrumsaktiviteter eller politisk aktivism, desto mer fångas de in i det, identifieras av och genom de nätverk som de är involverade i och den information som de innehåller om dem. Detta är en situation där gränser lätt kan falla samman, och detta går mycket längre än bara idén att Internet korsar geografiska och politiska skiljelinjer och separationer mellan offentliga (institutionella) och privata (personliga) sociala utrymmen och platser (Youngs,2001) ”

”Internets transnationella egenskaper och dess sektorsövergripande karaktär – ekonomier och politik, offentligt och privat kommersiellt och icke-vinstdrivande, formellt och informellt, institutionellt och individuellt och så vidare – är grundläggande för den invecklade innebörden av de omvandlingar som är förknippade med nätverkssamhället. Många skulle hävda att ekonomins internationalisering, särskilt under 1900-talet, var en viktig drivkraft för globaliseringen, men under den senare delen av det århundradet var IKT (och i viss mån medierna i allmänhet) en integrerad del av denna process.”

För ”suddig gräns” mellan ”krigföring, kriminell verksamhet och vanliga gammaldags systemfel” som kanske en av de största svårigheterna för nationalstaterna”. Edward hävdade ”Många av de tekniker som tas i bruk förväntas fungera över det breda spektrumet av plattformar – typer av datorer och typer av nätverk – i en sådan utsträckning att olika operativsystem som delar ett nätverk ibland kan få oavsiktliga konsekvenser. Det kan handla om allt från systemkrascher till ospecifika slumpmässiga fel. Det finns alltså en tröskelfråga att ta itu med när det gäller skyddande säkerhet och militärt försvar. Det senare kan vara bra på att reagera på bestämda signaler, men de små inkonsekvenser som plågar stora system gör det svårt att avgöra när en avgörande gräns har överskridits för att kunna initiera en storskalig och resursstark insats (Edward, 2003: 103; min understrykning.)”.

Förändringarna i kommunikationssättet har medfört betydande och historiska förändringar i samhället samt att sådan ”utveckling har gett uppmärksamhet åt kommunikationens förhållande till definitionen och karaktären av den moderna staten, dess säkerhet, identitet och demokratiska processer”. Internet har blivit ursprunget till kommunikationssystemet i USA. Robert Deibert hävdar att ”det skulle klara en kärnvapenattack”. Young hävdar att ”men lika intressant, om inte ännu mer intressant, är de exponentiella omvandlingar som involverar Internet inom alla områden av mänsklig och social interaktion”.

Young hävdar om Internets inverkan på statens ekonomi att ”samtidigt som staternas framgång i hög grad blir kopplad till digitala framsteg av olika slag, erbjuds ett växande antal medborgare via Internet en interaktiv politisk sfär som sträcker sig långt bortom de traditionella statliga ramarna”. Reflexiva processer som påverkar politiska tillhörigheter och identiteter återspeglar i allt högre grad dessa utvidgade omständigheter (Youngs, 2001).”

Med detta representerar Internet en helt ny ’virtuell’ social miljö, som också direkt kopplar hemmets privata rum till den större världen, precis som radio och TV gjorde på vissa sätt, men när det gäller Internet är det mycket kraftfullare, t.ex. genom interaktivitet”. För många människor i världen är Internet ett medium för utbyte av sfärer och fungerar som ett medium med global räckvidd. För vissa är det dock inte tillgängligt, t.ex. den ”digitala klyftan”, den linje som skiljer de digitalt starka och de digitalt fattiga, hindrar IKT-potentialen att göra ojämlika människor likaberättigade. Digital fattigdom är mycket mer problematisk eftersom den inte bara drabbar de traditionellt rika utan även de traditionellt fattiga och hotar att bredda de socioekonomiska ojämlikheterna ytterligare.” Internet förändrar människornas liv och man måste uppmärksamma livet för dem som inte är cyberkompetenta och som saknar inflytande. Genom att göra dem cyberkompetenta kan detta problem lösas och för detta ändamål behövs ”aktivt deltagande”.

Internets inverkan på utbildningen:

Internet är till stor hjälp på utbildningsområdet genom att tillhandahålla ny information och hålla dem uppdaterade. Det har förändrat förhållandet mellan lärare och elever och gett dem en ny horisont och nya utsikter. Exempel: Tidigare var eleverna inte medvetna om den aktuella informationen och var beroende av böcker och tidningar, men med tillgång till Internet kan de lätt ta del av informationen på det språk de vill och behöver. Eleverna lär sig olika språk och kan kommunicera med lärare och experter bara genom att klicka på musen. Internet har nu blivit en källa till både glädje och utbildning. Staten spelar också en roll när det gäller att öka cyberkompetensen. Regeringen försöker genom olika strategier få människor att delta i de program och strategier som utarbetats i utbildningssyfte. Internet skapar också en ny social miljö från det privata rummet till den globaliserade världen. Internet är till stor hjälp för elever och barn i utbildningssyfte i positiv bemärkelse. Men det har också sina negativa sidor, eftersom det finns vissa webbplatser som är farliga för dem. Enligt Littleton Colorado i april 1999 (vicepresident Gore) ”På utbildningsområdet får barn tillgång till områden som är olämpliga och farliga. Och även på andra områden är säkerhetsfrågorna ett stort bekymmer.” Brandväggar är frågor som alltid behövs och är mycket efterfrågade av säkerhetsskäl, inte bara inom utbildningsområdet utan även inom näringslivet. Internet är ett hav av information, så långt man är nöjd med det ger det kontinuerligt information.

Politiskt inflytande:

”Internet propagerar uttryckligen och sprider underförstått västerländska demokratiska värderingar. Dessa åsikter sprids främst genom vissa statliga organisationer eller statligt stödda grupper i västvärlden. Internet nedvärderar och förkastar de länder, politiska partier och regeringar som har andra ideologier än de västerländska. Det kan användas som ett verktyg för att skada nationell suveränitet och lägga sig i andra länders inre angelägenheter.”

Internet påverkar kulturen:

”Internet förespråkar västerländska livsstilar. Dessa webbplatser visar olika aspekter av det västerländska samhället och livet, och den överväldigande majoriteten av dem har positiva skildringar av den västerländska livsstilen. Det får människor att tro att västvärlden verkar vara länder med absolut frihet och paradis för individuella prestationer där privatlivet är utan hinder och externa slutsatser. Detta är särskilt tilltalande för ungdomar vars livsfilosofi och världsbild ännu inte har mognat. De strävar med stor flit efter att åka utomlands bara för att ”ändra ett sätt att leva”. Det hjälper i dominerande kulturer påverka och homogenisera i en underlägsen position. Eftersom Internet överväldigande är en kultur av det engelska språket, stärker det ytterligare över hela världen den kultur som bygger på det engelska språket. I jämförelse har kulturer baserade på något annat språk försvagats. Det korrumperar också människors sinnen, påverkar och förändrar moraliska perspektiv och etiska värderingar. Pornografiförsäljarna i västländerna har öppnat webbplatser. Detta har lett till att handelsutskottet i den amerikanska senaten har föreslagit ”1995 Communications Act for Good Behaviour” (1995 års kommunikationslag för gott uppförande) för att förbjuda sexualbrott som begås på Internet”.

Säkerhetshot:

På grund av hackare är ingenting säkert på Internet som överförs. De kan slå till var som helst och när som helst och kan hacka sig in. ”Enligt statistik från US.FBI ökar antalet intrång i amerikanska Internetnätverk snabbt med 30 % per år, vilket gör att USA drabbas oerhört hårt.”

Informationsflöde: Slöseri med tid och resurser

Internet kan tillhandahålla uppkoppling för miljontals människor tillsammans. Människor som är sammanlänkade kan skapa ”Internetskräp”, t.ex. reklam, produktinformation osv. Det kan ge felaktig information som kan vara äkta eller falsk. Skapandet av oönskad information på nätet innebär en enorm förlust av tid och kostnader för att söka värdefull information, och människor kan lätt bli vilseledda. Den yngre generationen är mycket smittad av detta på grund av två faktorer, t.ex. deras unga ålder och att de har tid att få tillgång till Internet så mycket de vill, och den information som finns tillgänglig på Internet kan vilseleda dem i andra riktningar.

Slutsats:

Denna uppsats har fokuserat på hur Internet har sin inverkan på vårt samhälle och hur tekniken medför sociala förändringar. Hur tekniken gynnar människorna och hur den ger välstånd och välfärd och hur alla medborgare gynnas av informations- och kommunikationstekniken. För att bygga upp ett informationsorienterat eller cyberkompetent samhälle behöver staten inte investera mer och mer resurser, utan det behövs kreativa individer och jämförelsevis små investeringar i IKT-infrastruktur. Vem som helst kan lätt tillhandahålla information om en produkt och alla transaktioner sker online. Exempel: Om någon vill beställa från USA behöver han inte åka till Indien utan kan beställa online. Eller så kan dockor från Rajasthan beställas online från var som helst i världen. Alla geografiska gränser har fallit samman genom Internet, eftersom till och med den minsta information finns tillgänglig på Internet till de billigaste priserna. Informations- och kommunikationstekniken bidrar också till att undanröja de ekonomiska ojämlikheterna. Man försöker också undanröja den digitala klyftan eller den tekniska obalansen, inte bara mellan utvecklade och underutvecklade länder utan också mellan män och kvinnor.

Finn ut hur UKEssays.com kan hjälpa dig!

Våra akademiska experter är redo och väntar på att hjälpa dig med alla skrivprojekt du kan ha. Från enkla uppsatsplaner till fullständiga avhandlingar kan du garantera att vi har en tjänst som är perfekt anpassad till dina behov.

Visa våra tjänster

”Som Susan Strange hade hävdat i analysen av global politisk ekonomi, i förväg av internetåldern betydelsen av teknisk makt för en förståelse av fortsatt amerikansk hegemoni utbredd ekonomisk betydelse av IKT, och den framträdande roll som stora företag som Microsoft har.”

Internet har en inverkan på vårt samhälle och diskuteras i detta dokument på områdena utbildning, politik, kultur, säkerhet och ekonomi. Alla dessa återspeglar behoven av reglerande åtgärder eller cyberlagar inte bara bara göra utan också konsekvenser. En alltmer nätverksbaserad och informationsdriven värld som ett samhälle har bildats. De kan få tillgång till all information som omfattar ”e-business, gränsöverskridande politisk tillhörighet och aktivism som kan bidra till att bilda nya typer av identiteter; individuell forskningsverksamhet som gör det möjligt för t.ex. medborgare att få tillgång till världspressen och andra officiella åsikter om regeringens agerande; politiska eller personliga diskussioner över nationsgränserna i chattrum; e-postrelationer mellan människor som aldrig träffats”. Young hävdade att Internet är både komplext och enkelt, och genom Internet överbryggar man geografiska och politiska klyftor och skiljer offentliga och privata sociala rum och platser åt. Sammanfattningsvis bör Internet, när det väl har öppnats, användas som ett verktyg genom vilket information kan samlas in och användas i utvecklings- och välfärdssyfte och bör inte användas som ett mål. Och staten bör försöka vinna seger över utmaningar som cyberkompetens, överbryggning av den digitala klyftan, tillhandahållande av tjänster online, cyberlagar och deras konsekvenser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.