CLO-testet är otillförlitligt när det gäller att diagnostisera H. pylori-infektion i postoperativ mage; spelar H. pylori någon roll för återfall i magsår?

Syfte: Att utvärdera CLO-testets validitet när det gäller att påvisa Helicobacter pylori hos patienter som genomgått en magsäcksoperation och att undersöka sambandet mellan H. pylori och återfall i magsår hos dessa patienter.

Metoder: I denna prospektiva studie ingick 110 konsekutiva patienter, varav majoriteten hade genomgått en gastrisk operation för godartad sjukdom (n = 102). Åttio patienter (62 män) i åldern 38-87 år hade genomgått gastrektomi (10 Billroth I, 70 Billroth II) och 30 patienter (27 män) i åldern 36-73 år hade genomgått vagotomi (13 vagotomi plus gastroenterostomi, 17 vagotomi plus pyloroplasty). H. pylori eftersöktes på flera biopsiprover med hjälp av CLO-test och histologi (modifierad Giemsa-färgning). Känslighet, specificitet, positivt prediktivt värde (PPV) och negativt prediktivt värde (NPV) för CLO-testet uppskattades med histologi som ”guldstandard”.

Resultat: Totalt var 21 gastrektomipatienter (26 %) H. pylori-positiva med CLO och 25 (31 %) H. pylori-positiva med histologi. Den uppskattade sensitiviteten, specificiteten, PPV och NPV för CLO-testet, med histologi som ”guldstandard”, var 68 %, 91 %, 77 % respektive 86 %. CLO-testet var positivt hos 67 % av vagotomipatienterna (20 av 30), medan 50 % (15 av 30) var histologiskt positiva till H. pylori. Den uppskattade sensitiviteten, specificiteten, PPV och NPV för CLO-testet var 87 %, 53 %, 65 % respektive 80 %. H. pylori prevalens genom histologi var 50 % hos patienter med vagotomi och 31 % hos patienter med gastrektomi (P = 0,0787). Återkommande sår observerades hos 8/30 patienter (27 %) efter vagotomi och hos 10/72 patienter (14 %) efter gastrektomi. Återkommande sår dokumenterades hos 6/15 H. pylori-positiva patienter med vagotomi (40 %) och hos en av 25 H. pylori-positiva patienter med gastrektomi (4 %). Denna skillnad var signifikant (Fishers exakta test, P = 0,007, relativ risk 5,091, 95 % CI 0,819-31,64).

Slutsats: CLO-testet verkar vara otillförlitligt för att diagnostisera H. pylori i postoperativ mage. H. pylori prevalensen är högre, om än inte signifikant, hos vagotomerade patienter jämfört med gastrektomerade patienter, och i denna grupp är den nära relaterad till förekomsten av återkommande sår. Så åtminstone i denna patientgrupp rekommenderas det starkt att leta efter och utrota H. pylori.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.