Charles Stewart Mott Foundation

Ostatnia aktualizacja 30 stycznia 2013.

Witamy na stronie internetowej namati.org („Witryna”), obsługiwanej przez Namati, Inc, korporację z Delaware („Namati”, „my”, „nas” lub „nasze”). Korzystanie z Witryny lub korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem (zwanych łącznie „Usługami”) podlega niniejszym warunkom użytkowania („Warunki”). Możemy zmodyfikować Warunki w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika, publikując zmienione wersje Warunków na naszej Stronie. Korzystanie z Witryny i Usług oznacza wiążącą akceptację Warunków i Polityki Prywatności Namati, w tym wszelkich wprowadzonych przez nas modyfikacji. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, nie używaj tej witryny.

DOSTĘP DO WITRYNY

Kwalifikowalność, rejestracja i odpowiedzialność za konto

Musisz się zarejestrować, aby przesłać Narzędzia do Bazy Danych Narzędzi, uzyskać pełny dostęp do Narzędzi, uczestniczyć w forach dyskusyjnych i w pełni wykorzystać wszelkie funkcje sieciowe w Witrynie. Aby się zarejestrować, musisz mieć 18 lat lub więcej, posiadać wymagane uprawnienia i upoważnienie do zawarcia Warunków, zgodnie z prawdą i dokładnie podać wszystkie wymagane informacje, w tym uzasadniony adres e-mail, oraz uzyskać unikalną nazwę użytkownika i hasło.

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie poufności swojego konta i hasła oraz zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które występują pod Twoim kontem lub hasłem. Furthermore, you are strongly advised to maintain and to protect your privacy by selecting carefully what personal identifiable information you provide on the Site.

Assumption of Risk

Your use of the Site is at your own risk, including the risk that you might be exposed to Content that you find offensive or that is inaccurate, objectionable or otherwise inappropriate. Korzystanie z Witryny stanowi uznanie przez użytkownika, że ponosi on wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z takiej Treści.

KONTENT

Dopuszczalne zastosowania

Nasza Witryna zawiera kombinację treści tworzonych przez nas, naszych użytkowników i inne strony trzecie (zwanych łącznie „Treścią”). Cała zawartość dostępna na Stronie, w tym, ale nie wyłącznie, zawartość pisemna, zdjęcia, grafika, obrazy, ilustracje, znaki, loga, klipy dźwiękowe lub wideo i animacje, jest chroniona znakiem towarowym lub prawem autorskim. Treści zamieszczone w Bazie Narzędzi pod adresem namati.org/tools (takie treści, „Narzędzia”) są przeznaczone do wykorzystania jako część platformy zapewnianej praktykom do dzielenia się doświadczeniami i zasobami, w tym, ale nie wyłącznie, badaniami, materiałami szkoleniowymi, narzędziami do monitorowania i oceny, systemami zarządzania sprawami i strategiami rzecznictwa. Użytkownik może korzystać z Narzędzi, aby pomóc w prowadzeniu rzecznictwa zgodnego z misją Namati opublikowaną na stronie https://namati.org/about/our-mission („Misja”), pod warunkiem, że korzystanie z Narzędzi nie może w żaden sposób naruszać prawa jurysdykcji, w której takie Narzędzie jest używane. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie, użytkownik nie może używać, przechowywać, wyświetlać, modyfikować, reprodukować, publikować, przekazywać, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzyć prac pochodnych, dystrybuować, publicznie wykonywać, publicznie wyświetlać lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać jakichkolwiek materiałów lub treści na Stronie w całości lub w części.

Wprowadzanie treści

Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie materiały, zarówno publicznie zamieszczone, jak i przekazywane prywatnie, które przesyłasz, publikujesz, wysyłasz pocztą elektroniczną, przekazujesz lub w inny sposób udostępniasz na Stronie („Twoja treść”). Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem lub posiada niezbędne uprawnienia do korzystania z Treści Użytkownika i zezwala na ich wykorzystanie zgodnie z niniejszym dokumentem. Nie możesz sugerować, że Twoja Treść jest w jakikolwiek sposób sponsorowana lub popierana przez Namati.

Przyjmujesz na siebie wszelkie ryzyko związane z zamieszczaniem i udostępnianiem Twojej Treści, w tym poleganie przez kogokolwiek na jej jakości, dokładności lub wiarygodności. Zabronione treści obejmują, ale nie ograniczają się do, i Użytkownik oświadcza, że nie będzie zamieszczał Treści, które są:

 • materiały chronione prawem autorskim i znaki towarowe, które są używane bez wyraźnej zgody właściciela;
 • reklamy, promocje, nagabywania lub oferty sprzedaży jakichkolwiek towarów lub usług w jakimkolwiek celu komercyjnym;
 • treści, w których podszywasz się pod inną osobę lub podmiot;
 • treści, które, w wyłącznej opinii Namati, mają charakter pornograficzny, seksualny lub obsceniczny;
 • treści, które, w wyłącznej opinii Namati, wykorzystują dzieci lub nieletnich;
 • treści, co do których Namati ma powody sądzić, że zostały zamieszczone w złych celach, w tym zniesławienia, pomówienia, oszczerstwa lub nękania;
 • treści, które firma Namati, w swojej wyłącznej opinii, uważa za obraźliwe dla społeczności Witryny, w tym, ale nie wyłącznie, rażące przejawy bigoterii, uprzedzeń, rasizmu, nienawiści lub profanacji;
 • treści, które mogłyby być interpretowane jako kampania wyborcza, popieranie polityki (w przeciwieństwie do popierania kwestii, które nie funkcjonują jako interwencja w kampanię polityczną) lub uczestnictwo w działalności kampanijnej, w tym, ale nie wyłącznie, dostarczanie informacji o konkretnym kandydacie politycznym i/lub stanowisku kandydata w konkretnych sprawach;
 • treści promujących lub dostarczających informacji instruktażowych na temat nielegalnych lub niedozwolonych działań; lub
 • treści, które przekazują lub zawierają wirusy, uszkodzone pliki lub inne podobne elementy.

Możemy od czasu do czasu sprawdzać Zawartość na Stronie lub w miejscu jej załadowania. Mamy prawo, ale nie obowiązek, do usunięcia lub odmowy zamieszczenia jakiejkolwiek Treści, która może, według naszego wyłącznego uznania, naruszać niniejsze Warunki lub która w inny sposób jest dla nas niewłaściwa.

Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, usunięcie, brak przechowywania, błędne dostarczenie lub nieterminowe dostarczenie jakiejkolwiek Treści przesłanej lub przekazanej za pośrednictwem Strony. Nie mamy obowiązku przechowywania lub dostarczania Ci kopii Twojej Treści, ani nie gwarantujemy żadnej poufności w odniesieniu do Twojej Treści.

Nie możesz zamieszczać lub próbować zamieszczać Treści, które zakłócają nasze normalne działania lub korzystanie z nich przez innego użytkownika. Możesz uzyskać dostęp do Witryny i Treści tylko poprzez interfejsy dostarczone przez nas. Zgadzasz się korzystać z Witryny i Usług tylko w ich zamierzonym, zgodnym z prawem celu i zgodnie z obowiązującym prawem.

Nasze prawo do korzystania z Twojej Treści

Oświadczasz, że albo (i) posiadasz wszystkie prawa własności intelektualnej do Twojej Treści, albo (ii) zamieszczając lub przekazując Twoją Treść, działasz za zgodą właścicieli takiej Treści, aby zarówno (a) zamieścić taką Treść, jak i (b) udzielić wszelkich dalszych licencji do takiej Treści lub zezwoleń na korzystanie z takiej Treści, jak opisano w niniejszym dokumencie.

Podczas zamieszczania lub przekazywania Treści Użytkownika na lub za pośrednictwem Witryny Użytkownik udziela Namati bezterminowej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej, wolnej od tantiem, niewyłącznej i podlegającej sublicencjonowaniu licencji („Licencja”) na wykorzystanie, reprodukcję, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, przekazywanie, przesyłanie, dystrybucję i publikację Treści Użytkownika oraz kolejnych wersji Treści Użytkownika dla celów (i) wyświetlania Treści Użytkownika na Witrynie, (ii) dystrybucji Treści Użytkownika, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem innych mediów, do użytkowników pragnących pobrać lub w inny sposób pozyskać ją, (iii) przechowywania Treści Użytkownika w zdalnej bazie danych dostępnej dla użytkowników końcowych, i/lub (iv) świadczenia Usług za pośrednictwem i poza Witryną, w tym, lecz nie wyłącznie, wdrażania interwencji rozszerzających uprawnienia prawne, oferowania pomocy technicznej organizacjom rozwojowym, rządom i podmiotom społeczeństwa obywatelskiego oraz prowadzenia warsztatów dla członków. Licencja ma zastosowanie do dystrybucji i przechowywania Twojej Treści w jakiejkolwiek formie, medium lub technologii obecnie znanej lub później opracowanej.

Prawo użytkowników do korzystania z Twojej Treści

Kiedy zamieszczasz lub przekazujesz swoją Treść na lub za pośrednictwem Strony, nieodwołalnie udzielasz również użytkownikom Strony prawa dostępu i korzystania z Twojej Treści w związku z korzystaniem ze Strony.

UCHOWANIE NA NASZEJ STRONIE

Jeśli zażądamy od Ciebie informacji rejestracyjnych, dostarczysz nam prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji. Jeśli rejestrujesz się w imieniu organizacji, oświadczasz, że posiadasz niezbędne pozwolenia i/lub upoważnienie od tej organizacji do (i) zarejestrowania organizacji jako członka Strony oraz (ii) działania w imieniu i na rzecz tej organizacji we wszelkich interakcjach ze Stroną, włączając w to, ale nie ograniczając się do wysyłania zawartości do Bazy Danych Narzędzi i forów dyskusyjnych. Będziesz niezwłocznie aktualizował swoją rejestrację lub rejestrację swojej organizacji, aby utrzymać ją dokładną, aktualną i kompletną. Jeśli podamy Ci hasło, nie możesz ujawniać go nikomu innemu i nie możesz używać hasła innej osoby. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twoich haseł lub kont lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć, jeśli nie zastosujesz się do tych wymagań.

Technologia i oprogramowanie stanowiące podstawę Witryny i Usług jest własnością Namati i naszych kontrahentów. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, modyfikować, wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, sprzedawać, przydzielać, dystrybuować lub odtwarzać jakiejkolwiek technologii lub oprogramowania leżącego u podstaw Witryny lub Usług. Użytkownik zgadza się nie modyfikować oprogramowania leżącego u podstaw Witryny w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie lub używać zmodyfikowanych wersji takiego oprogramowania, w tym, bez ograniczeń, w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny.

Zakazane postępowanie

Nie ograniczając powyższego, użytkownik zgadza się, że nie będzie używał naszej Witryny do podejmowania następujących działań:

 • zniesławiać, nadużywać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać prawa innych osób;
 • publikować, zamieszczać, przesyłać, wysyłać pocztą elektroniczną, dystrybuować lub rozpowszechniać (zbiorczo, „Transmitować”) jakichkolwiek nieodpowiednich, bluźnierczych, zniesławiających, naruszających prawo, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem treści;
 • Przesyłania plików, które zawierają wirusy, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić lub negatywnie wpłynąć na działanie komputera innej osoby, Witryny, dowolnego oprogramowania lub sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych;
 • reklamować lub oferować do sprzedaży jakichkolwiek towarów lub usług w jakimkolwiek celu komercyjnym lub innym;
 • przesyłać ankiet, konkursów, piramid, spamu, niezamówionych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub listów łańcuchowych;
 • pobieranie jakichkolwiek plików, o których wiesz lub powinieneś wiedzieć, że nie mogą być legalnie uzyskane w taki sposób;
 • fałszowanie lub usuwanie wszelkich informacji o autorze, prawnych lub innych właściwych uwag lub oznaczeń własności lub etykiet pochodzenia lub źródła oprogramowania lub innych materiałów;
 • ograniczać lub uniemożliwiać innym użytkownikom korzystanie i cieszenie się jakimkolwiek obszarem publicznym w Witrynie;
 • korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który zakłóca naszą normalną działalność lub korzystanie i cieszenie się innego użytkownika;
 • zbierać lub przechowywać dane osobowe innych użytkowników końcowych;
 • zakłócać lub przerywać działanie Witryny, serwerów lub sieci;
 • podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym, ale nie tylko, pod przedstawiciela Namati, lub fałszywie podawać lub w inny sposób błędnie przedstawiać swoje powiązania z osobą lub podmiotem;
 • fałszować nagłówków lub manipulować identyfikatorami lub innymi danymi w celu ukrycia pochodzenia jakiejkolwiek Treści przekazywanej za pośrednictwem Witryny lub w celu manipulowania swoją obecnością w Witrynie;
 • podejmować jakichkolwiek działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę; lub
 • angażować się w jakiekolwiek działania niezgodne z prawem.

Jeśli wybierzesz nazwę użytkownika, która według naszego uznania jest obsceniczna, nieprzyzwoita lub obraźliwa, zastrzegamy sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do automatycznej zmiany nazwy użytkownika, usunięcia Twoich postów z Witryny, odmówienia Ci dostępu do Witryny lub zastosowania dowolnej kombinacji tych opcji.

Nieautoryzowany dostęp do Witryny jest naruszeniem niniejszych Warunków i naruszeniem prawa. Zgadzasz się nie używać żadnych zautomatyzowanych środków, w tym, bez ograniczeń, agentów, robotów, skryptów lub pająków, aby uzyskać dostęp, monitorować lub kopiować jakąkolwiek część Witryny, z wyjątkiem tych zautomatyzowanych środków, które zostały zatwierdzone z wyprzedzeniem i na piśmie.

Korzystanie z Witryny podlega istniejącym prawom i procesom prawnym. Nic zawarte w niniejszych Warunkach nie ogranicza naszego prawa do przestrzegania rządowych, sądowych i prawnych żądań lub wymagań związanych z korzystaniem z witryny.

PRAWO NAMATI

Mamy prawo, ale nie obowiązek, do podjęcia któregokolwiek z następujących działań, według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia użytkownika:

 • ograniczyć, zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika do wszystkich lub części naszych Usług, jeśli użytkownik nie przestrzega niniejszych Warunków;
 • zmienić, zawiesić lub zaprzestać świadczenia wszystkich lub części naszych Usług;
 • odmówić, przenieść lub usunąć jakąkolwiek zawartość;
 • odmówić rejestracji jakiejkolwiek nazwy użytkownika, która może zostać uznana za obraźliwą;
 • ustanowić ogólne praktyki, opłaty i polityki dotyczące Witryny i świadczonych przez nas Usług.

Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej strony trzeciej za podjęcie któregokolwiek z tych działań.

Rozumiesz i zgadzasz się, że nasze Usługi mogą zawierać komunikaty, takie jak ogłoszenia o usługach i wiadomości administracyjne od nas i że te komunikaty są uważane za część Usług. Możemy również skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby powiadomić Cię o specjalnych wydarzeniach dostępnych dla rejestrujących się w Witrynie. Rejestrując się na Stronie, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie tych informacji. Będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości.

TA STRONA NIE OFERUJE PROFESJONALNEGO DORADZTWA

Strona ma na celu dostarczenie ogólnych informacji o Namati, jej misji wzmocnienia pozycji prawnej oraz programach i badaniach, które wspieramy, a także zapewnienie praktykom sieci online do dzielenia się zasobami i doświadczeniami, w tym badaniami, materiałami szkoleniowymi, narzędziami do monitorowania i oceny, systemami zarządzania sprawami i strategiami rzecznictwa. Strona nie zajmuje się udzielaniem profesjonalnych porad ani informacji. Treść zamieszczona na Stronie powinna być traktowana wyłącznie jako opinia i nie powinna być traktowana jako substytut, bez ograniczeń, porady prawnej lub innej profesjonalnej porady od wykwalifikowanego usługodawcy. Nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących jakichkolwiek działań podjętych przez jakąkolwiek osobę w oparciu o informacje dostarczone za pośrednictwem Strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć, w tym, ale nie ograniczają się do bezpośrednich, pośrednich, wynikowych, specjalnych lub innych szkód lub strat ekonomicznych, chorób, obrażeń lub śmierci.

Strony, produkty i usługi stron trzecich

Strona zapewnia dostęp i zawiera linki do stron internetowych i usług stron trzecich. Włączenie tych linków i usług na Stronie nie stanowi naszego poparcia dla materiałów znajdujących się na tych stronach i nie oznacza żadnego związku z właścicielami lub operatorami tych stron i usług. Korzystanie z takich witryn i usług osób trzecich podlega zasadom i warunkom określonym przez daną witrynę lub usługę osoby trzeciej. Nie mamy żadnej kontroli nad tymi stronami trzecimi i nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania. Możesz otrzymywać wiadomości e-mail od osób trzecich, jeśli korzystasz z usług osób trzecich świadczonych za pośrednictwem witryny.

Nie sprzedajemy, odsprzedajemy ani nie licencjonujemy żadnych produktów ani usług związanych z witrynami osób trzecich i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za nie lub odpowiedzialności związanej z nimi. Twoja korespondencja lub powiązane działania ze stronami trzecimi, w tym transakcje płatności i transakcje dostawy towarów, pozostają wyłącznie pomiędzy Tobą a tymi stronami trzecimi. Zgadzasz się, że nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku transakcji z osobami trzecimi. Wszelkie pytania, skargi lub roszczenia związane z jakimkolwiek produktem lub usługą stron trzecich powinny być kierowane do odpowiedniego sprzedawcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz naszą Politykę Prywatności („Polityka Prywatności”). Zwracamy uwagę, że możemy ujawnić informacje o Tobie osobom trzecim, jeśli zażądałeś lub upoważniłeś do ujawnienia lub jeśli mamy dobrą wiarę, że takie ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne, aby (i) podjąć działania w związku z podejrzeniem nielegalnych działań, (ii) egzekwować lub stosować nasze Warunki i Politykę prywatności, (iii) stosować się do procedur prawnych lub innych zapytań rządowych, takich jak nakaz przeszukania, wezwanie sądowe, statut, postępowanie sądowe lub inne procedury prawne stosowane wobec nas lub (iv) chronić nasze prawa, reputację i własność, lub naszych użytkowników, podmiotów stowarzyszonych lub społeczeństwa. Proszę kliknąć tutaj, aby zobaczyć naszą pełną politykę prywatności.

VISITORS FROM OUTSIDE THE UNITED STATES

The Site and Services are offered from the United States. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, że Strona lub Usługi są odpowiednie lub dostępne do użytku w krajach poza Stanami Zjednoczonymi. Odwiedzający, którzy decydują się na dostęp do Strony i Usług spoza Stanów Zjednoczonych, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za przestrzeganie wszelkich lokalnych praw i przepisów, które mogą mieć zastosowanie do takiego dostępu. Jeśli użytkownik korzysta ze Strony poza terytorium Stanów Zjednoczonych, wyraża zgodę na przekazywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w Stanach Zjednoczonych. Dostęp do Witryny i usług jest zabroniony w przypadku, gdy taki dostęp lub korzystanie z nich narusza obowiązujące prawo lub przepisy.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za (i) usunięcie, brak przechowywania, błędne dostarczenie lub nieterminowe dostarczenie jakichkolwiek informacji lub materiałów; (ii) wszelkie szkody wynikające z pobierania lub dostępu do jakichkolwiek informacji lub materiałów w Internecie przy użyciu wyników wyszukiwania z naszej Witryny; i (iii) wszelkie przerwy w świadczeniu usług, które są spowodowane przez naszą konserwację serwerów lub technologii, która leży u podstaw Witryny, awarie naszych dostawców usług (w tym dostawców usług telekomunikacyjnych, hostingowych i energetycznych), wirusy komputerowe, klęski żywiołowe lub inne zniszczenia lub uszkodzenia naszych obiektów, akty natury, wojny, niepokoje społeczne lub jakiekolwiek inne przyczyny pozostające poza naszą kontrolą.

NIE GWARANTUJEMY, ŻE STRONA BĘDZIE NIEPRZERWANA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW. PONADTO, NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TREŚCI NA STRONIE. WITRYNA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ DYSTRYBUOWANE NA ZASADZIE „JAK JEST, JAK DOSTĘPNE”. WSZELKIE MATERIAŁY, KTÓRE UŻYTKOWNIK POBIERA LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, SĄ POBIERANE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO, A UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE POTENCJALNE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRE WYNIKAJĄ Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE (i) WITRYNA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA, (ii) WITRYNA BĘDZIE NIEZAKŁÓCONA, CZASOWA, BEZPIECZNA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW, (iii) WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ PRZY UŻYCIU WITRYNY BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE, (iv) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM STRONY BĘDZIE ZGODNA Z OCZEKIWANIAMI UŻYTKOWNIKA LUB (v) WSZELKIE BŁĘDY ZOSTANĄ POPRAWIONE. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI TYTUŁU LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI W ODNIESIENIU DO WITRYNY, WSZELKICH TREŚCI LUB NASZYCH USŁUG, NARZĘDZI, PRODUKTÓW LUB WŁAŚCIWOŚCI. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE PONOSI CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I DZIAŁANIEM STRONY ORAZ DOKŁADNOŚCIĄ I KOMPLETNOŚCIĄ JEJ ZAWARTOŚCI. PONADTO NIE GWARANTUJEMY DOKŁADNOŚCI, INTEGRALNOŚCI ANI JAKOŚCI TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONIE, A UŻYTKOWNIK NIE MOŻE POLEGAĆ NA ŻADNEJ Z TYCH TREŚCI. BEZ OGRANICZEŃ, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POSTY UŻYTKOWNIKÓW W JAKICHKOLWIEK INTERAKTYWNYCH SEKCJACH WITRYNY, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, W BAZIE DANYCH NARZĘDZI.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. W TAKICH STANACH NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST OGRANICZONA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

INDEMNIFIKACJA

Przez korzystanie z Witryny, użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Namati oraz wszystkich jej urzędników, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, członków Rady Doradczej, członków Komitetu Wytycznych Sieci, agentów, dostawców informacji i licencjodawców (łącznie, „Strony Namati”) przed odpowiedzialnością, stratami, kosztami i wydatkami (w tym honorariami prawników) poniesionymi przez którąkolwiek ze Stron Namati w związku z jakimikolwiek roszczeniami, w tym, lecz nie wyłącznie, roszczeniami o zniesławienie, naruszenie prawa do wizerunku i/lub prywatności, naruszenie praw autorskich lub naruszenie znaku towarowego wynikające z:

 • twojego korzystania z Witryny;
 • twojego korzystania z jakichkolwiek witryn i usług stron trzecich, do których dostęp uzyskano za pośrednictwem Witryny;
 • jakiegokolwiek użycia lub domniemanego użycia Twoich kont lub Twoich haseł przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy została przez Ciebie upoważniona, czy nie;
 • treść, jakość lub wykonanie treści, które przesyłasz do Witryny;
 • twoje połączenie z Witryną;
 • naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków; lub
 • naruszenie przez Ciebie praw jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu.

Zgadzasz się również wziąć wyłączną odpowiedzialność za wszelkie tantiemy, opłaty lub inne pieniądze należne jakiejkolwiek osobie z powodu jakichkolwiek Treści, które zamieszczasz lub przekazujesz za pośrednictwem Witryny lub Usług, które świadczymy.

Zastrzegamy sobie prawo, na nasz własny koszt, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli jakiejkolwiek sprawy, za którą jesteś zobowiązany nas zabezpieczyć, a Ty zgadzasz się współpracować z naszą obroną tych roszczeń.

PRAWO WŁAŚCIWE

Odwiedzając lub korzystając z Witryny, użytkownik zgadza się, że prawo stanu Nowy Jork, bez względu na zasady konfliktu prawa, będzie regulować naszą Politykę prywatności i niniejsze Warunki oraz wszelkie spory jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać między użytkownikiem a firmą Namati. Zgadzasz się, że wszelkie działania prawne lub na zasadzie słuszności, które wynikają z lub odnoszą się do korzystania z Witryny, będą składane wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w hrabstwie Nowy Jork, a Ty niniejszym wyrażasz zgodę i poddajesz się osobistej jurysdykcji tych sądów dla celów prowadzenia postępowania sądowego w takich sprawach.

Polityka dotycząca praw autorskich i Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) Notice

Materiały mogą być udostępniane za pośrednictwem Witryny przez strony trzecie, które nie są pod naszą kontrolą. Namati szanuje prawa autorskie innych osób i w związku z tym wymaga od naszych użytkowników przestrzegania wszystkich Warunków dotyczących praw autorskich. Naszą polityką jest zamykanie kont użytkowników za nieprzestrzeganie naszych zasad dotyczących praw autorskich.

Jeśli uważasz, że jakakolwiek Treść pokazana na lub przekazana za pośrednictwem Witryny narusza niniejsze Warunki lub Twoje prawa autorskie, prosimy o zgłoszenie naruszenia. W przypadku naruszenia praw autorskich należy dostarczyć pisemne zawiadomienie z podpisem fizycznym lub elektronicznym oraz następujące informacje:

 • opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która według Państwa została naruszona;
 • opis miejsca, w którym materiał, który według Państwa narusza prawa autorskie, znajduje się w Witrynie (w tym dokładny adres URL);
 • adres, numer telefonu i adres e-mail, pod którym możemy się z Państwem skontaktować oraz, jeśli jest inny, adres e-mail, pod którym domniemany podmiot naruszający prawa autorskie, jeśli nie jest nim Namati, może się z Państwem skontaktować;
 • oświadczenie, że masz dobrą wiarę, że użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, przez jego agenta lub przez prawo; oraz
 • oświadczenie pod karą krzywoprzysięstwa, że informacje zawarte w Twoim zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela.

Wszystkie zawiadomienia powinny być wysyłane do naszego wyznaczonego agenta w następujący sposób:

 • McKinley Charles, c/o Namati
 • 1616 P Street NW, Suite 101
 • Washington, DC 20036

Często trudno jest określić, czy Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone. Możemy poprosić o dodatkowe informacje przed usunięciem rzekomo naruszającego prawa materiału.

MISCELLANEOUS

Możemy być zobowiązani przez prawo stanowe lub federalne do powiadamiania użytkownika o pewnych zdarzeniach. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że takie powiadomienia będą skuteczne po umieszczeniu ich przez nas na Stronie, dostarczeniu ich do Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub po zapoznaniu się przez Ciebie z takimi powiadomieniami w inny sposób. Jeśli nie dostarczysz nam dokładnych informacji, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli nie powiadomimy Cię o tym.

Nasz brak wykonania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Zgadzasz się, że niezależnie od wszelkich ustaw lub przepisów prawa, które stanowią inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z lub związane z korzystaniem z Witryny lub niniejszych Warunków muszą być złożone w ciągu jednego (1) miesiąca od takiego roszczenia lub podstawy powództwa lub zostaną na zawsze przedawnione.

Te Warunki, w tym Polityka Prywatności, stanowią całość umowy między użytkownikiem a Namati i regulują korzystanie z Witryny, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy, które użytkownik może mieć z nami.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne, wykonalne postanowienie, które najbardziej odpowiada intencjom pierwotnego postanowienia, a pozostała część Warunków pozostanie w pełnej mocy i skutku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.