Impact Of The Internet On Our Society Media Essay

Het internet is de belichaming van de snel bewegende, dynamische sector van de eenentwintigste eeuw. “Het is aantoonbaar het toonbeeld van innovatie in communicatietechnologieën, -diensten en -markten van de afgelopen 15 jaar, en wordt door velen gezien als een communicatiegrens met vele radicale transformerende mogelijkheden”. Het Internet en met name het gebruik ervan is een voorbeeld van hoe de aard en de gevolgen ervan de samenleving hebben veranderd. In dit artikel wordt betoogd hoe het internet veranderingen teweegbrengt en welke invloed het heeft op de samenleving. Dit document zal ook proberen om de rol van de staat in het brengen van de veranderingen en ontwikkeling in de Informatie-en communicatietechnologie (ICT) te achterhalen.

Krijg hulp bij uw essay

Als u hulp nodig hebt bij het schrijven van uw essay, staat onze professionele essayschrijfdienst voor u klaar!

Meer informatie

Internet is in de geglobaliseerde wereld van vandaag alomtegenwoordiger geworden dan televisie en radio. Het biedt de zeldzame informatie en voorbeelden die vroeger niet gemakkelijk toegankelijk was. Met de uitbreiding van het internet en de communicatietechnologie is de ontwikkeling op gang gekomen. De betekenis van het Internet is niet alleen op het gebied van communicatie, maar ook op elk gebied van het leven. De omvang van het internet is zodanig dat iedereen overal toegang heeft tot alle informatie. Er zijn geen geografische grenzen meer omdat die allemaal zijn verwijderd door de internet communicatietechnologie. Cyber heeft de afstand weggenomen omdat iedereen nu zo met elkaar verbonden is, mensen delen hun ideeën, gedachten, suggesties, problemen, ideeën enz. en cyber verwelkomt ze altijd. “Internet verwelkomt de intellectuele activiteiten, d.w.z. zij die hun mening willen uiten zijn altijd welkom.” Internet heeft zich ontpopt als een prominent communicatiemedium. De kwestie die een prominente focus van debat is geworden en ook is om de impact van Internet op de samenleving te onderzoeken. Dit leidt ook tot de transformerende fase van de maatschappij, waarin de maatschappij verandert en een nieuwe maatschappij ontstaat. In deze transformatie van de samenleving is het de staat die een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie die tot de veranderingen leidt.

De evolutie van Internet was door het Amerikaanse Ministerie van Defensie “Advanced Research Projects Agency Network,” APRANET, in 1970 voor de overdracht van gegevens en informatie. Maar de manier waarop het onze maatschappij heeft getransformeerd “Hauben en Hauben (1997) verwijzen naar als Netizens: Net Citizens. “Het heeft zijn eigen terminologie gecreëerd, zijn eigen wereld, zoals zoekmachines (google.com; wikipeadia.com); webpagina’s, webservers, clients, http, POP, DNS, ISDN en ook verschillende domeinnamen. In deze huidige wereld hebben we het over e-shoppen; e-handel e-speelgoed; e-commerce; e-governance; online diensten etc die de wensen van onze samenleving laat zien dat hoe klaar het is om deze veranderingen van de veranderende wereld te adopteren.

Technologie en sociale veranderingen:

Zoals alles zijn positieve en negatieve invloed heeft, hebben internetten ook zijn positieve en negatieve invloed niet alleen in de samenleving, maar ook in de veiligheid, politieke en economische manieren van leven. Sinds 1993 is het aantal gebruikers van het net voortdurend toegenomen en tegenwoordig heeft iedereen zijn eigen e-mail-id en heeft toegang tot alle informatie die via het internet beschikbaar is. “Wat veiligheid betreft, blijven nucleaire kwesties domineren, maar de bezorgdheid over chemische en biologische wapens en het mogelijke gebruik daarvan door zogenaamde “schurkenstaten” zoals Irak, of terroristische groeperingen die gebruik kunnen maken van de wereldwijde verwevenheid van vervoer en ICT om gemakkelijker te communiceren, grenzen te organiseren, neemt toe. Massavernietigingswapens (MVW) als containerbegrip duidden op de uitgebreide waaier van wapens naast de nucleaire die in de hedendaagse wereld als bedreiging worden gezien. (Britse regering, 2002)”. Met de komst van het internet wordt de veiligheidsproblematiek complexer en moeilijker te controleren. Youngs stelt: “Hoe afhankelijker individuen, organisaties, economieën en staten worden van ICT-netwerken, des te moeilijker is het om informatiegrenzen te bewaken en te controleren. Het digitale tijdperk voedt zich met het vastleggen en overdragen van gegevens over steeds grotere aantallen netwerkknooppunten met steeds hogere snelheden. Het is niet overdreven te stellen dat naarmate samenlevingen en individuen en entiteiten daarbinnen via het internet opereren, of het nu gaat om elektronisch bankieren of zakendoen, e-mail- en chatroom-activiteiten of politiek activisme, zij er steeds meer in verstrikt raken, geïdentificeerd worden door en via de netwerken waarbij zij betrokken zijn en de informatie die deze netwerken over hen bevatten. Dit is de situatie waarin grenzen gemakkelijk kunnen instorten, en dit gaat veel verder dan alleen het idee dat het internet geografische en politieke scheidslijnen overschrijdt, en scheidingen tussen publieke (institutionele) en private (persoonlijke) sociale ruimten en plaatsen.(Youngs,2001)”

“De transnationale kenmerken van het internet en het multisectorale karakter ervan – economie en politiek, publiek en privaat commercieel en non-profit, formeel en informeel, institutioneel en individueel enzovoort – zijn van fundamenteel belang voor de ingewikkelde betekenis van de transformaties die samenhangen met de netwerksamenleving. Velen zouden aanvoeren dat de internationalisering van de economie, met name in het twintigste eeuw, een belangrijke motor van de globalisering was, maar in het laatste deel van dat eeuw vormden de ICT’s (en tot op zekere hoogte de media in het algemeen) een integrerend deel van dat proces”.

Voor de “vage grens” tussen “oorlogsvoering, criminele activiteiten en gewoon ouderwets systeemfalen” als misschien wel een van de grootste moeilijkheden voor de natiestaten”. Edward betoogde: “Van veel van de technologieën die in gebruik worden genomen, wordt verwacht dat zij werken op een breed scala van platforms – soorten computers en soorten netwerken – in die mate dat verschillende besturingssystemen die een netwerk delen, soms onbedoelde gevolgen kunnen hebben. Deze kunnen variëren van systeemcrashes tot niet-specifieke toevallige fouten. Er is dus een drempelprobleem dat moet worden aangepakt in termen van beschermende veiligheid en militaire defensie. Deze laatste zijn misschien goed in het reageren op duidelijke signalen, maar de kleine inconsistenties die grote systemen teisteren, maken het moeilijk te zeggen wanneer een beslissende grens is overschreden om een grootschalige en goed uitgeruste reactie te kunnen initiëren.(Edward, 2003: 103; mijn nadruk.)”

De veranderingen in de wijze van communicatie heeft significante en historische veranderingen in de samenleving gebracht, evenals dergelijke “ontwikkelingen heeft aandacht gegeven aan de relatie van communicatie tot de definitie en aard van de moderne staat, zijn veiligheid, identiteit en democratische processen.” Internet is de oorsprong geworden van het communicatiesysteem in de VS. Robert Deibert stelt “dat bestand zou zijn tegen een nucleaire aanval.” Young stelt dat “maar even interessant, zo niet nog interessanter zijn de exponentiële transformaties waarbij het internet betrokken is in alle sferen van menselijke en sociale interacties.”

Young betoogt over de invloed van internet op de economie van de staat dat “terwijl het succes van de staten in belangrijke mate wordt gekoppeld aan digitale vooruitgang van uiteenlopende aard, een groeiend aantal burgers via internet ook een interactieve politieke sfeer wordt geboden die veel verder reikt dan de traditionele staatsinstellingen. Reflexieve processen die van invloed zijn op politieke banden en identiteiten zullen in toenemende mate deze uitgebreide omstandigheden weerspiegelen (Youngs, 2001).”

Hiermee vertegenwoordigt Internet een geheel nieuwe ‘virtuele’ sociale omgeving, die ook de privé-ruimte van thuis rechtstreeks verbindt met de wijdere wereld, net zoals in, sommige opzichten, radio en televisie dat deden, maar in het geval van Internet veel krachtiger, bijvoorbeeld door interactiviteit” . Voor veel mensen in de wereld is Internet het medium voor de uitwisseling van sferen en fungeert het als een medium met een wereldwijd bereik. Voor sommigen is het echter niet toegankelijk, bijvoorbeeld: de “digitale kloof”, de scheidslijn tussen digitaal mondigen en digitaal armen, belemmert het ICT-potentieel om ongelijke mensen op gelijke voet te plaatsen. Digitale armoede is veel problematischer omdat zij niet alleen de traditioneel rijken maar ook de traditioneel armen treft en de sociaaleconomische ongelijkheden nog verder dreigt te verbreden”. Internet transformeert het leven van mensen en er moet aandacht worden besteed aan het leven van diegenen die niet cybergeletterd zijn en in een achterstandspositie verkeren. Door hen cybergeletterd te maken kan dit probleem worden opgelost en voor dit doel is ‘actieve participatie’ nodig.

Invloed van Internet op het onderwijs:

Internetten helpen veel op het gebied van onderwijs door nieuwe informatie te verstrekken en hen op de hoogte te houden. Het heeft de relatie tussen de leraren en de leerlingen getransformeerd en een nieuwe horizon en perspectieven gegeven. Voorbeeld: vroeger waren de studenten niet op de hoogte van de huidige informatie die zij uit boeken en kranten haalden, maar met de toegang van Internet kunnen zij gemakkelijk de informatie halen in om het even welke taal die zij willen en nodig hebben. De studenten leren verschillende talen en kunnen met leraren en deskundigen communiceren enkel door muis te klikken. Internet is nu een bron van vreugde en onderwijs geworden. De staat speelt ook zijn rol in het verhogen van cyber-geletterdheid. De overheid probeert door middel van verschillende beleidsmaatregelen de mensen te laten deelnemen aan de programma’s en beleidsmaatregelen die voor onderwijsdoeleinden zijn gemaakt. Internet brengt ook een nieuwe sociale omgeving van privéruimte naar de geglobaliseerde wereld. Internet is in positieve zin zeer nuttig voor de studenten en kinderen voor hun onderwijsdoeleinden. Het heeft echter ook zijn negatieve aspecten, omdat er bepaalde websites zijn die gevaarlijk voor hen zijn. Volgens Littleton Colorado, in april 1999 (vice-president, Gore) “krijgen kinderen op het gebied van onderwijs toegang tot gebieden die niet geschikt en gevaarlijk zijn. En ook op andere gebieden is de veiligheid van groot belang.” Firewalls zijn de zaken die altijd nodig zijn en waar veel vraag naar is voor veiligheidsdoeleinden, niet alleen in het onderwijs maar ook in het bedrijfsleven. Internet is de oceaan van informatie, voor zover men er tevreden over is levert het voortdurend informatie.

Politieke invloed:

“Het Internet verspreidt expliciet en impliciet westerse democratische waarden. Deze opvattingen worden voornamelijk verspreid via sommige overheidsorganisaties of door de overheid gesponsorde groepen in het Westen. Internet vernedert en verwerpt die landen, politieke partijen en regeringen die er een andere ideologie op nahouden dan die van het Westen. Het kan worden gebruikt als een instrument om de nationale soevereiniteit te schaden en zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen.”

Invloed van internet op cultuur:

“Het internet propageert westerse levensstijlen. Deze websites tonen verschillende aspecten van de westerse samenleving en het westerse leven, en de overgrote meerderheid van die websites schetst een positief beeld van de westerse levensstijl. Het doet mensen geloven dat het Westen een land van absolute vrijheid en een paradijs voor individuele prestaties lijkt te zijn, waar het privé-leven zonder belemmeringen en externe gevolgtrekkingen verloopt. Dit is bijzonder aantrekkelijk voor jongeren wier levensfilosofie en wereldbeeld nog moeten rijpen. Zij streven er met grote ijver naar naar het buitenland te gaan, alleen maar om “een andere manier van leven” te krijgen. Het helpt in dominante culturen beïnvloeden en homogeniseren in een inferieure positie. Omdat het overweldigende Internet een cultuur van de Engelse taal is, versterkt het over de hele wereld de cultuur die gebaseerd is op de Engelse taal. In vergelijking daarmee zijn culturen die op een andere taal zijn gebaseerd verzwakt. Het corrumpeert ook de geest van de mensen, beïnvloedt en verandert het morele perspectief en de ethische waarden. De pornografiehandelaren in de westerse landen hebben websites geopend. Dit heeft ertoe geleid dat de handelscommissie van de Senaat van de VS de “1995 Communications Act for Good Behaviour” heeft voorgesteld om seksuele misdrijven op het internet te verbieden”. De VS speelt echter een soort hegemonie op het gebied van internet.

Veiligheidsrisico’s:

Door hackers is niets veilig op internet dat wordt doorgegeven. Ze kunnen overal en altijd toeslaan en kunnen hacken. “Volgens de statistieken van de US.FBI nemen incidenten van de Amerikaanse internetnetwerken waarin wordt ingebroken jaarlijks met 30%

snel toe, waardoor de VS enorm lijdt.”

Overvloed van informatie: Verspilling van tijd en middelen

Het Internet is in staat om miljoenen mensen samen connectiviteit te bieden. Mensen die met elkaar in verbinding staan, kunnen “internetjunk” creëren, zoals reclame; productinformatie enz. Het kan onjuiste informatie verstrekken die echt of vals kan zijn. Het creëren van ongewenste informatie online betekent een enorm verlies van tijd en kosten bij het zoeken naar waardevolle informatie, en mensen kunnen gemakkelijk misleid worden. De jongere generatie is hier in hoge mate mee besmet vanwege twee factoren, zoals hun jonge leeftijd en ook de tijd die ze hebben om toegang te krijgen tot internet zoveel als ze willen en de informatie die beschikbaar is op internet kan hen misleiden naar andere richtingen.

Conclusie:

Deze paper richtte zich op hoe internet zijn impact heeft op onze samenleving en hoe de technologie sociale verandering brengt. Hoe de technologie de mensen ten goede komt en hoe ze welvaart en welzijn brengt en hoe elke burger voordeel haalt uit de informatie- en communicatietechnologie. Voor het opbouwen van een informatiegerichte of cybergeletterde maatschappij heeft een staat geen middelen nodig om er steeds meer in te investeren, maar zijn er creatieve individuen nodig en relatief kleine investeringen in ICT-infrastructuur. Aangezien iedereen gemakkelijk informatie kan verstrekken over het product en alle transacties online plaatsvinden. Voorbeeld: Tapijtindustrie in Bhadohi (U.P, India), als iemand een bestelling wil plaatsen vanuit de VS dan hoeft hij niet naar India te komen maar kan hij online bestellen. Of, poppen uit Rajasthan, kunnen van overal ter wereld online worden besteld. Alle geografische grenzen zijn door Internet ineengestort aangezien zelfs de kleinste informatie op Internet beschikbaar is tegen de goedkoopste tarieven. Informatie- en communicatietechnologie helpt ook om de economische ongelijkheid weg te nemen. En probeert ook de digitale verdeeldheid of de technologische onevenwichtigheden te verwijderen, niet alleen tussen de ontwikkelde en onderontwikkelde landen, maar ook tussen de mannen en de vrouwen.

Ontdek hoe UKEssays.com u kan helpen!

Onze academische experts staan klaar om u te helpen bij elk schrijfproject dat u heeft. Van eenvoudige essays tot volledige dissertaties, u kunt er zeker van zijn dat wij een service hebben die perfect op uw behoeften is afgestemd.

Bekijk onze diensten

“Zoals Susan Strange’s had betoogd in de analyse van de mondiale politieke economie, voorafgaand aan het internettijdperk het belang van technologische macht voor een begrip van de voortdurende Amerikaanse hegemonie wijdverspreide economische betekenis van ICT, en de prominentie van grote bedrijven zoals Microsoft.”

De invloed van het Internet op onze samenleving wordt in dit document besproken op het gebied van onderwijs; politiek; cultuur; veiligheid en economie. Al deze zaken weerspiegelen de behoeften van de regelgevende maatregelen of de cyberwetten niet alleen het maken maar ook de implicaties. In een wereld die steeds meer op netwerken en informatie is gebaseerd, is een gemeenschap ontstaan. Zij hebben toegang tot alle informatie, waaronder “e-business, grensoverschrijdende politieke banden en activisme die kunnen helpen nieuwe soorten identiteiten te vormen; individuele onderzoeksactiviteiten die bijvoorbeeld burgers in staat stellen toegang te krijgen tot de wereldpers en andere officiële standpunten over het optreden van de regering; grensoverschrijdende politieke of persoonlijke discussies in chatrooms; e-mailrelaties tussen mensen die elkaar nog nooit hebben ontmoet”. Volgens Young is Internet zowel complex als gemakkelijk en overschrijdt het Internet de geografische en politieke scheidslijnen en brengt het ook een scheiding aan tussen publieke en private sociale ruimten en plaatsen. Concluderend kan worden gesteld dat zodra het Internet is geopend, het moet worden gebruikt als een instrument waarmee informatie kan worden verzameld en kan worden gebruikt voor de ontwikkeling en welzijnsdoeleinden en het niet moet worden gebruikt als een doelstelling. En de staat moet proberen de uitdagingen te overwinnen, zoals cybergeletterdheid, het overbruggen van de digitale kloof; online-dienstverlening; cyberwetten en hun implicaties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.