Charles Stewart Mott Foundation

Laatst bijgewerkt op 30 januari 2013.

Welkom op de namati.org website (de “Site”), die wordt beheerd door Namati, Inc., een vennootschap uit Delaware (“Namati”, “wij”, “ons” of “onze”). Uw gebruik van de Site of het gebruik van een van de diensten aangeboden op of via de Site (gezamenlijk, de “Diensten”) is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”). Wij kunnen de Voorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving aan u wijzigen door herziene versies van de Voorwaarden op onze Site te plaatsen. Uw gebruik van de Site en de Diensten houdt uw bindende aanvaarding in van de Voorwaarden en Namati’s Privacybeleid, inclusief eventuele wijzigingen die wij aanbrengen. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website.

Toegang tot de site

Geschiktheid, registratie en accountverantwoordelijkheid

U moet zich registreren om Tools te uploaden naar de Tools Database, volledige toegang tot Tools te verkrijgen, deel te nemen aan discussieforums en volledig gebruik te maken van alle netwerkfuncties op de site. Om te registreren, moet u 18 jaar of ouder zijn, de vereiste bevoegdheid en autoriteit hebben om in te gaan op de Voorwaarden, waarheidsgetrouw en nauwkeurig alle vereiste informatie verstrekken, met inbegrip van een legitiem e-mailadres, en een unieke gebruikersnaam en wachtwoord verkrijgen.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, en u gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Bovendien wordt u sterk aangeraden uw privacy te handhaven en te beschermen door zorgvuldig te kiezen welke persoonlijk identificeerbare informatie u op de Site verstrekt.

Aanname van risico

Uw gebruik van de Site is op eigen risico, inclusief het risico dat u kunt worden blootgesteld aan Inhoud die u beledigend vindt of die onnauwkeurig, verwerpelijk of anderszins ongepast is. Uw gebruik van de Site vormt uw erkenning dat u alle risico’s draagt die verbonden zijn aan het gebruik van dergelijke Inhoud.

CONTENT

Acceptabel gebruik

Onze Site bevat een combinatie van inhoud die wij, onze gebruikers en andere derden creëren (gezamenlijk de “Inhoud”). Alle Inhoud die beschikbaar is via de Site met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geschreven inhoud, foto’s, grafieken, beelden, illustraties, merken, logo’s, geluids- of videoclips, en animaties, is handelsmerk- of auteursrechtelijk beschermd. Inhoud geplaatst in de Tools Database op namati.org/tools (dergelijke inhoud, de “Tools”) is bedoeld om te worden gebruikt als onderdeel van een platform dat wordt aangeboden voor beoefenaars om ervaringen en middelen te delen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek, opleidingsmateriaal, monitoring en evaluatie-instrumenten, case management systemen en pleitbezorgingsstrategieën. U mag een Hulpmiddel gebruiken om te helpen bij het uitvoeren van belangenbehartiging in overeenstemming met de missie van Namati zoals gepubliceerd op https://namati.org/about/our-mission (de “Missie”), op voorwaarde dat uw gebruik van een Hulpmiddel op geen enkele wijze in strijd is met enige wet van het rechtsgebied waarin een dergelijk Hulpmiddel wordt gebruikt. Behalve zoals hierin is toegestaan, mag u geen van de materialen of inhoud op de site gebruiken, opslaan, weergeven, wijzigen, reproduceren, publiceren, verzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop van, afgeleide werken maken van, distribueren, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen of op enigerlei wijze exploiteren in zijn geheel of gedeeltelijk.

Contributing Content

U bent als enige verantwoordelijk voor alle materialen, hetzij openbaar geplaatst of privé verzonden, die u uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar maakt op de site (“Uw inhoud”). U verklaart dat u eigenaar bent van of over de nodige machtigingen beschikt om Uw Content te gebruiken en te autoriseren zoals hierin beschreven. U mag niet impliceren dat Uw Content op enigerlei wijze wordt gesponsord of onderschreven door Namati.

U aanvaardt alle risico’s die verbonden zijn aan het plaatsen en delen van Uw Content, inclusief het vertrouwen van wie dan ook in de kwaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid ervan. Verboden content omvat, maar is niet beperkt tot, en u verklaart dat u geen Content zult plaatsen die:

 • auteursrechtelijk beschermd materiaal en handelsmerken die worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar;
 • advertenties, promoties, verzoeken of aanbiedingen om goederen of diensten te verkopen voor enig commercieel doel;
 • content waarin u zich voordoet als een andere persoon of entiteit;
 • content die, naar de mening van Namati, pornografisch, seksueel expliciet of obsceen is;
 • content die, naar de mening van Namati, kinderen of minderjarigen uitbuit;
 • content waarvan Namati reden heeft om te geloven dat het geplaatst is voor kwaadwillige doeleinden, waaronder smaad, laster, smaad of pesterij;
 • content die Namati, naar eigen oordeel, beledigend acht voor de site-gemeenschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schaamteloze uitingen van onverdraagzaamheid, vooroordelen, racisme, haat of godslastering;
 • content die kan worden opgevat als verkiezingscampagne, politieke belangenbehartiging (in tegenstelling tot belangenbehartiging die niet fungeert als politieke campagne-interventie) of deelname aan campagneactiviteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verstrekken van informatie over een specifieke politieke kandidaat en/of het standpunt van een kandidaat over specifieke kwesties;
 • content waarin illegale of ongeoorloofde activiteiten worden gepromoot of instructieve informatie over dergelijke activiteiten wordt gegeven; of
 • content die virussen, beschadigde bestanden of vergelijkbare elementen overbrengt of bevat.

Wij kunnen van tijd tot tijd de Inhoud op de Site of op het punt van upload onderzoeken. Wij hebben het recht, maar niet de verplichting, om te verwijderen of te weigeren om enige inhoud te plaatsen die, naar eigen goeddunken, in strijd is met deze voorwaarden of die anderszins verwerpelijk is voor ons.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies, de verwijdering, het falen om op te slaan, verkeerde aflevering of niet tijdige levering van enige inhoud die is ingediend bij of verzonden via de site. Wij hebben geen verplichting om kopieën van Uw Content te bewaren of aan u te verstrekken, noch garanderen wij enige vertrouwelijkheid met betrekking tot Uw Content.

U mag geen Content plaatsen, of proberen te plaatsen, die onze normale bedrijfsvoering of het gebruik en plezier van een andere gebruiker verstoort. U mag toegang tot de Site en de Inhoud alleen via de interfaces die door ons. U stemt ermee in de Site en de Services alleen te gebruiken voor het beoogde legale doel en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Onze rechten om uw inhoud te gebruiken

U verklaart dat ofwel (i) u alle intellectuele eigendomsrechten op uw inhoud bezit, of (ii) bij het plaatsen of verzenden van uw inhoud, u handelt met toestemming van de eigenaars van dergelijke inhoud om zowel (a) dergelijke inhoud te plaatsen als (b) alle verdere licenties op dergelijke inhoud of toestemmingen voor het gebruik van dergelijke inhoud te verlenen zoals hierin beschreven.

Wanneer u uw Content plaatst of verzendt op of via de Website, verleent u Namati een eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie (de “Licentie”) voor het gebruiken, reproduceren, maken van afgeleide werken van, distribueren, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, overdragen, verzenden, distribueren en publiceren van uw Content en latere versies van uw Content voor de doeleinden van (i) het weergeven van uw Content op de Website, (ii) het distribueren van uw Content, elektronisch of via andere media, aan gebruikers die de inhoud willen downloaden of anderszins verwerven, (iii) het opslaan van Uw Content in een database op afstand die toegankelijk is voor eindgebruikers, en/of (iv) het verlenen van Diensten via en buiten de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van interventies ter uitbreiding van de wettelijke zelfbeschikking, het aanbieden van technische bijstand aan ontwikkelingsorganisaties, regeringen en actoren uit het maatschappelijk middenveld en het organiseren van workshops voor leden. De Licentie is van toepassing op de distributie en de opslag van Uw Content in elke vorm, medium of technologie die nu bekend is of later wordt ontwikkeld.

Recht van gebruikers om Uw Content te gebruiken

Wanneer u Uw Content op of via de Site plaatst of verzendt, verleent u de gebruikers van de Site ook onherroepelijk het recht op toegang tot en gebruik van Uw Content in verband met het gebruik van de Site.

GEDRAG OP ONZE SITE

Als wij registratie-informatie van u vragen, zult u ons voorzien van waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie. Als u zich registreert namens een organisatie, verklaart u dat u de nodige machtigingen en/of autoriteit van die organisatie hebt om (i) de organisatie te registreren als lid van de Site en (ii) te handelen namens en in naam van die organisatie in alle interacties met de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het posten van Inhoud in de Tools Database en discussieforums. U zult uw registratie of die van uw organisatie onmiddellijk bijwerken om deze nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Indien wij u een wachtwoord verstrekken, mag u dit aan niemand anders bekendmaken en mag u het wachtwoord van een ander niet gebruiken. U stemt ermee in ons onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoorden of accounts of enige andere inbreuk op de beveiliging. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die het gevolg kan zijn als u niet aan deze eisen voldoet.

De technologie en de software die ten grondslag liggen aan de Site en de Diensten zijn eigendom van Namati en onze contractanten. U gaat ermee akkoord niet te kopiëren, wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, toewijzen, distribueren of reverse-engineering van een van de technologie of software die ten grondslag ligt aan de Site of de Diensten. U stemt ermee in de software die ten grondslag ligt aan de Site op geen enkele wijze of in geen enkele vorm te wijzigen of gewijzigde versies van dergelijke software te gebruiken, inclusief, zonder beperking, met als doel het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot de Site.

Verboden Gedrag

Tenzij het voorgaande te beperken, stemt u ermee in dat u onze Site niet zult gebruiken om een van de volgende acties te ondernemen:

 • beschimpen, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen;
 • publiceren, plaatsen, uploaden, e-mailen, distribueren of verspreiden (gezamenlijk, “Verzenden”) van ongepaste, godslasterlijke, lasterlijke, inbreukmakende, obscene, onfatsoenlijke of onwettige inhoud;
 • Bestanden over te brengen die virussen, corrupte bestanden of andere soortgelijke software of programma’s bevatten die de werking van de computer van een ander, de Site, software of hardware of telecommunicatieapparatuur kunnen beschadigen of nadelig kunnen beïnvloeden;
 • reclame te maken of aan te bieden voor de verkoop van goederen of diensten voor commerciële of andere doeleinden;
 • Overdracht van enquêtes, prijsvragen, piramidespelen, spam, ongevraagd reclame- of promotiemateriaal of kettingbrieven;
 • bestanden downloadt waarvan u weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat deze niet op een dergelijke manier legaal kunnen worden verkregen;
 • vermeldingen van auteurs, wettelijke of andere gepaste mededelingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of de bron van software of ander materiaal vervalst of verwijdert;
 • een andere gebruiker te belemmeren in het gebruik van een openbaar gedeelte van de site;
 • de site te gebruiken op een manier die onze normale activiteiten of het gebruik en plezier van een andere gebruiker belemmert;
 • persoonlijke informatie over andere eindgebruikers te verzamelen of op te slaan;
 • de site, servers of netwerken te verstoren of te ontwrichten;
 • u uit te geven voor een persoon of entiteit, inclusief, maar niet beperkt tot, een Namati-vertegenwoordiger, of valselijk te verklaren of anderszins een verkeerde voorstelling te geven van uw connectie met een persoon of entiteit;
 • headers te vervalsen of identifiers of andere gegevens te manipuleren om de oorsprong van via de site verzonden content te verhullen of uw aanwezigheid op de site te manipuleren;
 • handelingen te verrichten die een onredelijk of onevenredig grote belasting vormen voor onze infrastructuur; of
 • deel te nemen aan illegale activiteiten.

Indien u een gebruikersnaam kiest die, naar ons eigen goeddunken, obsceen, onfatsoenlijk of beledigend is, behouden wij ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, uw gebruikersnaam automatisch te wijzigen, uw berichten van de Site te verwijderen, u de toegang tot de Site te ontzeggen of een combinatie van deze opties te gebruiken.

Toegang tot de Site door onbevoegden is een schending van deze Voorwaarden en een overtreding van de wet. U stemt ermee in geen geautomatiseerde middelen te gebruiken, met inbegrip van, zonder beperking, agenten, robots, scripts of spiders, om toegang te krijgen, te controleren of enig deel van de Site te kopiëren, met uitzondering van die geautomatiseerde middelen die wij vooraf schriftelijk hebben goedgekeurd.

Het gebruik van de Site is onderworpen aan bestaande wetten en wettelijke procedures. Niets in deze Voorwaarden beperkt ons recht om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, de rechtbank en de rechtshandhaving met betrekking tot uw gebruik van de Site.

NAMATI’S RECHTEN

Wij hebben het recht, maar niet de plicht, om elk van de volgende acties te ondernemen, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen:

 • uw toegang tot alle of een deel van onze Diensten te beperken, op te schorten of te beëindigen als u zich niet aan deze Voorwaarden houdt;
 • alle of een deel van onze Diensten te wijzigen, op te schorten of stop te zetten;
 • inhoud te weigeren, te verplaatsen of te verwijderen;
 • een gebruikersnaam te weigeren die als aanstootgevend kan worden beschouwd;
 • algemene praktijken, vergoedingen en beleid vast te stellen met betrekking tot de Site en de Diensten die wij leveren.

U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor het nemen van een van deze acties.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat onze Diensten mededelingen kunnen bevatten, zoals service-aankondigingen en administratieve berichten van ons en dat deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van de Diensten. We kunnen ook contact met u opnemen via e-mail om u te informeren over speciale evenementen die beschikbaar zijn voor Site-registranten. Door een Site-registrant te worden, stemt u in met de ontvangst van deze mededelingen. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van deze berichten.

Deze site geeft GEEN PROFESSIONEEL ADVIES

De site is bedoeld om algemene informatie te verstrekken over Namati, haar missie van juridische empowerment en programma’s en onderzoek die wij ondersteunen en om praktijkmensen te voorzien van een online netwerk voor het delen van middelen en ervaringen, met inbegrip van onderzoek, opleidingsmateriaal, monitoring- en evaluatie-instrumenten, case management systemen en pleitbezorgingsstrategieën. De Site houdt zich niet bezig met het verstrekken van professioneel advies of informatie. De inhoud die op de Site wordt geplaatst, dient uitsluitend te worden beschouwd als een advies en mag niet worden beschouwd als een vervanging voor, zonder beperking, juridisch of ander professioneel advies van een gekwalificeerde dienstverlener. Wij geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot enige actie die door een persoon wordt ondernomen op basis van de informatie die via de Site wordt verstrekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit kan voortvloeien, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, gevolg-, speciale of andere schade of economisch verlies, ziekte, letsel of overlijden.

SITES, PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN

De Site biedt toegang tot en bevat links naar internetsites en diensten van derden. Opname van deze links en diensten op de Site betekent niet dat wij het materiaal op deze sites van derden goedkeuren en betekent niet dat wij geassocieerd zijn met de eigenaren of exploitanten van deze sites en diensten van derden. Uw gebruik van dergelijke sites en diensten van derden is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden die door de site of dienst van de derde in kwestie. Wij hebben geen controle over deze derden, en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun activiteiten. U kunt e-mailberichten van derden ontvangen als u gebruik maakt van een dienst van derden die via de site wordt aangeboden.

Wij verkopen, verkopen of verlenen geen licentie voor producten of diensten die verband houden met sites van derden, en wij wijzen elke verantwoordelijkheid voor of aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites van de hand. Uw correspondentie of gerelateerde activiteiten met derden, inclusief betalingstransacties en goederen-leveringstransacties, blijven uitsluitend tussen u en die derde partij. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van uw transacties met derden. Alle vragen, klachten of claims met betrekking tot een product of dienst van een derde partij moeten worden gericht aan de desbetreffende leverancier.

PRIVACY POLICY

U verklaart dat u ons Privacybeleid (het “Privacybeleid”) hebt gelezen, begrepen en aanvaard. Merk op dat wij informatie over u aan derden kunnen onthullen indien u om de onthulling hebt verzocht of deze hebt toegestaan of indien wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke onthulling redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) actie te ondernemen met betrekking tot vermeende illegale activiteiten, (ii) onze Voorwaarden en Privacybeleid af te dwingen of toe te passen, (iii) te voldoen aan een juridisch proces of ander overheidsonderzoek, zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding, statuut, gerechtelijke procedure of ander juridisch proces dat aan ons wordt betekend of (iv) onze rechten, reputatie en eigendom, of die van onze gebruikers, gelieerde ondernemingen of het publiek te beschermen. Klik hier om ons volledige Privacybeleid te bekijken.

VISITORS FROM OUTSIDE THE UNITED STATES

De Site en Services worden aangeboden vanuit de Verenigde Staten. We doen geen toezeggingen en geven geen garanties dat de Site of Services geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in landen buiten de Verenigde Staten. Bezoekers die ervoor kiezen de Site en Services van buiten de Verenigde Staten te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wet- en regelgeving die op een dergelijke toegang van toepassing kan zijn. Indien u de Site buiten de Verenigde Staten gebruikt, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan en verwerkt in de Verenigde Staten. Toegang tot de Site en de diensten is verboden indien dergelijke toegang of dergelijk gebruik in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

DISCLAIMERS

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor (i) het wissen, niet opslaan, verkeerd afleveren of niet op tijd afleveren van informatie of materiaal; (ii) eventuele schade als gevolg van het downloaden of openen van informatie of materiaal op het internet met behulp van zoekresultaten van onze Site; en (iii) onderbrekingen in de dienstverlening die worden veroorzaakt door ons onderhoud aan de servers of de technologie die ten grondslag ligt aan de Site, storingen van onze dienstverleners (waaronder telecommunicatie-, hosting- en stroomleveranciers), computervirussen, natuurrampen of andere vernietiging of beschadiging van onze faciliteiten, natuurrampen, oorlog, burgerlijke onlusten of enige andere oorzaak waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben.

WE GARANDEREN NIET DAT DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. BOVENDIEN DOEN WIJ GEEN ENKELE TOEZEGGING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE INHOUD OP DE SITE. DE SITE EN DE INHOUD WORDEN VERSPREID OP EEN “AS IS, ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. MATERIAAL DAT U DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERKRIJGT VIA DE SITE, DOET U NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO, EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR MOGELIJKE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. WIJ GEEVEN GEEN GARANTIES DAT (i) DE SITE VoldOET AAN UW VEREISTEN, (ii) DE SITE ONBEPERKT, TIJDIG, BEVEILIGD, OF ERRORVRIJ ZAL ZIJN, (iii) DE RESULTATEN DIE ZIJN AFGESTAAN VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DIE U DOOR GEBRUIK VAN DE SITE VERKRIJGT AAN UW VERWACHTINGEN KOMT TE VOLDOEN, OF (v) ENIGE FOUTEN ZULLEN WORDEN CORRECTEERD. WIJ GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN TITEL OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE SITE, DE INHOUD OF EEN VAN ONZE DIENSTEN, TOOLS, PRODUCTEN OF EIGENSCHAPPEN. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT U HET VOLLEDIGE RISICO AANVAARDT MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DE SITE EN DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD ERVAN. BOVENDIEN GARANDEREN WIJ NIET DE NAUWKEURIGHEID, INTEGRITEIT OF KWALITEIT VAN DE INHOUD OP DE SITE, EN U MAG NIET VERTROUWEN OP DEZE INHOUD. ZONDER BEPERKING, ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK VOOR POSTINGS DOOR GEBRUIKERS IN ALLE INTERACTIEVE DELEN VAN DE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE TOOLS DATABASE.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS WE ZIJN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
SOMMIGE STATEN STAAN GEEN UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE STATEN ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT ZIJN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET.

VRIJWARING

Door gebruik te maken van de site, gaat u ermee akkoord Namati en al haar functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, leden van de adviesraad, leden van de netwerk begeleidingscommissie, agenten, informatieverstrekkers en licentiegevers (collectief, de “Namati Partijen”) vrijwaren van en tegen enige en alle aansprakelijkheid, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief advocatenhonoraria) opgelopen door een Namati Partij in verband met enige claim, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vorderingen wegens smaad, schending van het recht van publiciteit en/of privacy, schending van het auteursrecht of handelsmerk voortvloeiend uit:

 • uw gebruik van de Site;
 • uw gebruik van sites en diensten van derden die toegankelijk zijn via de Site;
 • elk gebruik of vermeend gebruik van uw accounts of uw wachtwoorden door een persoon, al dan niet door u geautoriseerd;
 • de inhoud, de kwaliteit of de prestaties van inhoud die u op de site indient;
 • uw verbinding met de site;
 • uw schending van deze voorwaarden; of
 • uw schending van de rechten van een andere persoon of entiteit.

U stemt er ook mee in als enige verantwoordelijk te zijn voor royalty’s, vergoedingen of andere gelden die verschuldigd zijn aan enig persoon als gevolg van enige Inhoud die u plaatst of verzendt via de Site of de Diensten die wij verlenen.

Wij behouden ons het recht voor, op onze eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van enige aangelegenheid waarvoor u verplicht bent ons te vrijwaren, en u stemt ermee in mee te werken aan onze verdediging van deze claims.

WETTELIJKE BEPALING

Door de Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de wetten van de staat New York, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten, van toepassing zijn op ons Privacybeleid en deze Voorwaarden en elk geschil van welke aard dan ook dat zou kunnen ontstaan tussen u en Namati. U gaat ermee akkoord dat elke actie bij wet of in billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site alleen zal worden ingediend bij de staats-of federale rechtbanken in New York County, en u stemt hierbij in en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor de doeleinden van het procederen een dergelijke actie.

Copyright Beleid en Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) Notice

Materiaal kan beschikbaar worden gesteld via de site door derden die niet onder onze controle vallen. Namati respecteert de auteursrechtelijke belangen van anderen en, als zodanig, vereist onze gebruikers om te voldoen aan alle voorwaarden met betrekking tot auteursrechten. Het is ons beleid om gebruikersaccounts te beëindigen voor het niet naleven van ons auteursrechtbeleid.

Als u van mening bent dat enige inhoud die getoond wordt op of verzonden wordt via de site deze Voorwaarden of uw auteursrecht schendt, meld de schending dan. In het geval van een schending van het auteursrecht, gelieve een schriftelijke melding te doen met een fysieke of elektronische handtekening en de volgende informatie:

 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarvan u beweert dat het is geschonden;
 • een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het geschonden is zich op de Site bevindt (inclusief de exacte URL);
 • een adres, een telefoonnummer en een e-mailadres waar wij contact met u kunnen opnemen en, indien anders, een e-mailadres waar de vermeende schendende partij, indien niet Namati, contact met u kan opnemen;
 • een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, door zijn agent of door de wet; en
 • een verklaring van u op straffe van meineed dat de informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten bent of bevoegd bent om namens de eigenaar te handelen.

Alle kennisgevingen moeten als volgt naar onze aangewezen agent worden gestuurd:

 • McKinley Charles, c/o Namati
 • 161616 P Street NW, Suite 101
 • Washington, DC 20036

Het is vaak moeilijk vast te stellen of uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden. Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen voordat wij vermeend inbreukmakend materiaal verwijderen.

MISCELLANEOUS

Wij kunnen door staats- of federale wetgeving verplicht worden u van bepaalde gebeurtenissen op de hoogte te stellen. U erkent hierbij en stemt ermee in dat dergelijke kennisgevingen van kracht worden wanneer wij ze op de Site plaatsen, wanneer wij ze per e-mail aan u bezorgen of wanneer u op andere wijze van dergelijke kennisgevingen op de hoogte wordt gesteld. Als u ons geen nauwkeurige informatie verstrekt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld als wij u niet op de hoogte stellen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen vormt geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling.

U stemt ermee in dat ongeacht enig statuut of wet die het tegendeel bepaalt, elke claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Site of deze Voorwaarden moet worden ingediend binnen één (1) maand nadat een dergelijke claim of oorzaak van actie is ontstaan of deze zal voor altijd worden uitgesloten.

Deze voorwaarden, met inbegrip van het privacybeleid, vormen de gehele overeenkomst tussen u en Namati en zijn van toepassing op uw gebruik van de site, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die u mogelijk met ons heeft.

Als enig deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van de toepasselijke wetgeving, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de Voorwaarden zal volledig van kracht blijven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.