Aanvraag of verlenging van Cubaans paspoort

Geactualiseerd: 21 januari, 2021

BELANGRIJK: Wij zijn bezig met het actualiseren van de kosten die in elke procedure worden beschreven, overeenkomstig de nieuwe tarieven die zijn vastgesteld voor de tenuitvoerlegging van het monetaire bestelproces in Cuba. Deze mededeling zal worden verwijderd zodra de bijwerkingen zijn voltooid.

Het Cubaanse paspoort is het document dat de houder identificeert als Cubaans staatsburger en hem/haar toestaat naar andere landen te reizen, zolang hij/zij voldoet aan de migratie- en/of visumvereisten van het land of de landen waar hij/zij van plan is naartoe te reizen.

Het Cubaanse paspoort is twee (2) jaar geldig, verlengbaar met eenzelfde termijn tot in totaal zes (6) jaar; wanneer deze termijn is verstreken, moet een nieuw paspoort worden afgegeven.

Aanvragen voor een huidig paspoort van Cubaanse burgers die op het nationale grondgebied verblijven, worden ingediend bij de kantoren van het ministerie van Binnenlandse Zaken die deze aanvragen behandelen.

Aanvragen voor een huidig paspoort van Cubaanse burgers die in het buitenland verblijven, worden geformaliseerd bij de Cubaanse diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen of bij andere Cubaanse kantoren die hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd zijn.

Vereisten

Om een Cubaans paspoort voor de eerste maal aan te vragen of om het te vernieuwen wegens verslechtering, verval, verlies of uitputting van de bladzijden, moet u het volgende voorleggen:

 1. Stempelafdrukken voor de overeenkomstige waarde. (Zie kosten).
 2. Fysieke aanwezigheid van de belanghebbende.
 3. Identiteitsdocument: Identiteitskaart of Minderjarigenkaart (bijgewerkt).
 4. Om een paspoort aan te vragen voor minderjarigen die jonger zijn dan 18 jaar of wettelijk handelingsonbekwaam zijn, moet een door beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger ondertekende akte van toestemming om te reizen worden overgelegd, die door de notaris is bekrachtigd.
  • In gevallen waarin een of beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers zich in het buitenland bevinden voor een bezoek, met verblijf in het buitenland of voor werk- of studiedoeleinden, wordt de akte van toestemming tot vertrek, opgemaakt ten overstaan van de Cubaanse diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen of andere uitdrukkelijk gemachtigde Cubaanse kantoren, overgelegd.
  • De akte van toestemming tot vertrek blijft geldig zolang een van de ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordiger een verzoek tot herroeping indient bij het verwerkingsbureau van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Gelden

Voor natuurlijke personen met een vaste verblijfplaats op het nationale grondgebied:

 • Stamp tax, als een belasting geheven op documenten, ten bedrage van 2.500,00 Cubaanse pesos.

Voor Cubaanse natuurlijke personen die permanent in het buitenland verblijven:

 • Stampbelasting, als belasting op documenten, ten bedrage van $2500,00 Cubaanse pesos.
 • Kosten van de dienstverlening in internationale juridische adviesbureaus of gespecialiseerde advocatenkantoren: $5625,00 Cubaanse pesos.

Waar de aanvraag indienen

Voor natuurlijke personen met een vaste verblijfplaats op het nationale grondgebied:

 • Bij de kantoren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Directie Identificatie, Immigratie en Vreemdelingen van Cuba, DIIE): Cubanen die in Cuba woonachtig zijn en voor privé-doeleinden naar Cuba willen reizen, moeten zich melden bij een van de kantoren van de Cubaanse Directie Identificatie, Immigratie en Vreemdelingenzaken (DIIE) in het hele land (ongeacht waar zij in Cuba woonachtig zijn).

Voor natuurlijke personen die niet permanent op het nationale grondgebied verblijven:

 • Bij de kantoren van internationale juridische adviesbureaus of gespecialiseerde dienstverlenende advocatenkantoren.

Openingstijden

Kantoren van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Directie Identificatie, Immigratie en Vreemdelingenzaken van Cuba, DIIE).

 • Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 8.00-17.00 uur
 • Donderdag en zaterdag: 8.00-12.00 uur
 • Zondagen: gesloten

Bureau Internationaal Juridisch Advies

 • Maandag tot en met vrijdag: 8.00-12.00 uur

Bureau Internationaal Juridisch Advies

 • Vrijdag: 8..00 uur tot 16.30 uur
 • Zaterdagen en zondagen: gesloten

Verlooptijden

Tot 10 werkdagen vanaf de dag dat het verzoek is ingediend.

Veel gestelde vragen

1.- Aan wie wordt in Cuba een huidig paspoort afgegeven?

Een huidig paspoort wordt afgegeven aan Cubaanse burgers die op het nationale grondgebied verblijven en voor privé-doeleinden naar het buitenland moeten reizen, aan hen die gemachtigd zijn in het buitenland te verblijven en aan emigranten.

2.- Hoeveel soorten Cubaanse paspoorten zijn er?

Er zijn 5 soorten paspoorten in Cuba:

 • Diplomatiek Paspoort.
 • Dienstpaspoort.
 • Officieel paspoort.
 • Courant paspoort.
 • Marinepaspoort.

3.- Aan wie komt de aanvraag voor een Cubaans paspoort volgens type toe?

Diplomatieke, dienst-, officiële, maritieme en gewone paspoorten voor Cubaanse staatsburgers worden aangevraagd door organen, instanties, nationale entiteiten en politieke, sociale en massa-organisaties die dit om dienstredenen of voor de vervulling van hun werkdoeleinden nodig hebben.

De belanghebbenden formuleren zelf de aanvragen voor visa en gewone paspoorten voor privé-aangelegenheden.

4.- Ik ben een Cubaanse emigrant, kan ik naar Cuba reizen zonder Cubaans paspoort en dit in Cuba aanvragen?

Alleen burgers die in Cuba geboren zijn en voor 1970 geëmigreerd zijn, mogen naar Cuba reizen zonder Cubaans paspoort.

En zonder uitzondering moeten alle Cubanen die na 1970 zijn geëmigreerd, ook al hebben zij een andere nationaliteit, om Cuba binnen te komen of te verlaten in het bezit zijn van een geldig Cubaans paspoort, of een gelijkwaardig reisdocument dat op hun naam is gesteld.

5.- Ik ben een Cubaanse emigrant. Als ik naar Cuba reis, waar kan ik dan de procedures in verband met mijn Cubaanse paspoort afhandelen?

Cubaanse emigranten die tijdens hun verblijf in Cuba een migratie- of paspoortgerelateerde procedure wensen uit te voeren, dienen contact op te nemen met het Internationaal Juridisch Adviesbureau.

Zie directory van Juridische Adviesbureaus.

6.- Welke Cubaanse burgers zullen geen paspoort kunnen verkrijgen?

Cubaanse burgers die in Cuba verblijven, kunnen geen huidig paspoort krijgen
zolang zij in een van de volgende gevallen verkeren:

 • Diegenen tegen wie een strafvervolging is ingesteld, zolang deze door de desbetreffende autoriteiten is bevolen.
 • Die in afwachting zijn van de tenuitvoerlegging van een strafrechtelijke sanctie of een veiligheidsmaatregel, behalve in gevallen waarin de rechter uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
 • Die onderworpen zijn aan de naleving van de bepalingen inzake de verplichte militaire dienst.
 • Wanneer redenen van landsverdediging en nationale veiligheid zulks wenselijk maken.
 • Degenen die verplichtingen hebben tegenover de Cubaanse Staat of burgerlijk aansprakelijk zijn, mits zij daartoe uitdrukkelijk zijn gemachtigd door de overeenkomstige autoriteiten.
 • Degenen die de vastgestelde machtiging ontberen, krachtens de verordeningen die gericht zijn op het behoud van gekwalificeerde arbeidskrachten voor de economische, sociale en wetenschappelijk-technische ontwikkeling van het land, alsmede voor de beveiliging en bescherming van officiële informatie.
 • Minderjarigen of handelingsonbekwame personen die geen voor een notaris geformaliseerde toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben.
 • Wanneer de bevoegde autoriteiten zulks om andere redenen van algemeen belang bepalen.
 • Wie niet voldoet aan de eisen van de Migratiewet, de verordeningen en aanvullende bepalingen met betrekking tot de aanvraag, afgifte en verlening van paspoorten.

Rechtsgrondslag

 • Besluit van wet nr. 302-305-306/2012 Migratiewetgeving.
 • Resolutie 343/2012. Over het bijwerken van de huidige paspoorten.

Referentie

 • MININT
 • International Legal Consultancy
Este es un sitio no oficial en el que su objetivo es estrictamente informativo y de orientación, para que los usuarios tengan una pauta sobre los trámites que podrán realizar en y desde Cuba; por lo que si necesitas realizar cualquier tipo de trámite o necesitas más ayuda de la que podemos facilitarte aquí, se te recomienda informarte adecuadamente en las entidades o instituciones oficiales que prestan estos servicios.
La información ha sido recopilada desde sitios oficiales, impresos u otros medios y es actualizada cuando se conoce que el trámite ha sido modificado. Si identificas que hay algún error, omisión o cambio; agradecemos tu contribución, informándonos sobre el mismo a: @cubatramite.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.