50 betekenisvolle berichten en bijbelverzen over de verjaardag van de kerk

Hier volgt een lijst van 50 betekenisvolle berichten en bijbelverzen over de verjaardag van de kerk om het begin, het heden en de toekomst van de kerk te herdenken.

#1 Deze kerk mag dan een bescheiden begin hebben gehad, het is verbazingwekkend om te zien hoe zij door de jaren heen zo’n grote geloofsgemeenschap bijeen heeft gebracht. Op deze verjaardag van de oprichting van de kerk wil ik u feliciteren met het feit dat u uw dienst aan zoveel mensen hebt gegeven en dat u er zoveel goeds mee hebt gedaan.

#2 Dit gebouw mag dan alleen uit bakstenen en stenen bestaan, de gemeenschap die er onderdak aan biedt, laat het glanzen als een huis van goud. Nu er weer een jaar voorbij gaat, dank ik u dat u de lijm bent die onze geloofsgemeenschap samenbrengt.

#3 Hoewel het pas een jaar geleden is dat deze kerk werd opgericht, is de hoeveelheid groei die heeft plaatsgevonden ongelooflijk geweest. Gefeliciteerd met het geweldige werk tot nu toe, en veel succes met wat nog komen gaat.

#4 Met elk jaar dat voorbijgaat, lijkt deze kerk niet alleen ouder te worden, maar ook sterker in haar uitreikingen en meer toegewijd in haar missie. Op deze gedenkdag van de oprichting van de kerk dank ik u dat u een leider in onze geloofsgemeenschap bent gebleven.

#5 Door dik en dun bent u de rots geweest die deze kerk bij elkaar heeft gehouden. Dank u voor uw jaren van dienst en moge de bediening van deze kerk nog vele jaren voortduren.

#6 Hoewel deze kerk pas een jaar geleden is opgericht, is het indrukwekkend om te zien hoezeer zij is gegroeid. Dank u voor alles wat u doet in de bediening van de kerk en moge het nog vele jaren doorgaan.

#7 Moge deze verjaardag van onze kerk een teken zijn van haar voortdurende goede werk en gezegende bediening. Dank u voor alles wat u hebt gedaan en zult blijven doen.

#8 Nu deze kerk weer een succesvol jaar achter de rug heeft, dank ik u voor alles wat u hebt gedaan om onze geloofsgemeenschap geestelijk gezond te houden en om de bediening van deze kerk werkelijk impactvol te maken.

#9 Ik blijf me verbazen over de kracht van God om een gemeente bij elkaar te houden, die Hem week in week uit trouw aanbidt. Moge Gods onmetelijke liefde op u neerdalen voor het zo ijverig verspreiden van het evangelie.

#10 Ik prijs God voor deze gemeente en de manier waarop God haar door de jaren heen gebruikt heeft om mij en zovele anderen te zegenen. Moge God deze gemeente door u blijven leiden en leiden.

#11 Gefeliciteerd met het jubileum van uw kerk. Het is geen kleinigheid om God al zoveel jaren trouw te aanbidden. Ga door met uw onvermoeibare inspanningen om Zijn Woord te verspreiden.

#12 Het is zo bemoedigend geweest om deze gemeente door de jaren heen te zien groeien. Door alle ups en downs is God trouw geweest. Veel zegen voor u, nu en voor altijd.

#13 Loof God vandaag voor deze kerk. Moge God er nog vele jaren aan toevoegen en de mensen van deze stad erdoor zegenen.

#14 Ik dank God voor hoe Hij deze kerk heeft gebruikt om Zijn naam eer te brengen. Ik ken geen andere plaats waar zoveel gelovigen trouw samenkomen om Hem te loven. Ik bid dat jullie gezegend mogen blijven met de Geest om Gods kudde te laten groeien.

#15 Geweldig dat jullie weer een groot jubileum als gemeente hebben gehaald. Het leven samen is niet altijd gemakkelijk, maar jullie trouw en integriteit zijn een ware zegen geweest. Dank u voor uw onbaatzuchtige werk in Jezus Christus.

#16 Ik hoop en bid dat God deze gemeente strategisch zal blijven gebruiken voor de verspreiding van Zijn Koninkrijk. Gefeliciteerd met alweer een jubileum. Hij is voor ons!

#17 Uw kerk is een getuigenis van de goedheid van God. We zullen voor u allen blijven bidden terwijl u samen Zijn aangezicht zoekt.

#18 Gefeliciteerd met uw eenjarig bestaan! Moge deze kerk zich blijven ontwikkelen en het werk van de Heer blijven doen. Moge haar bediening nog jaren voortduren.

#19 Weet dat God lacht op deze dag nu uw kerk weer een mijlpaal bereikt. Niets wat ter ere van Zijn naam wordt gedaan, zal ooit ijdel zijn. Veel zegen.

#20 Op deze jubileumdag dank ik u voor uw werk om van deze kerk een huis van gebed, een huis van genezing en bovenal een huis van God te maken.

#21 Ik ben verheugd dat uw kerk weer een jubileum viert. Moge Zijn genade des te meer overvloeien in het volgende hoofdstuk van uw leven samen.

#22 Het is met nederigheid dat ik u dank voor het geestelijk gezond houden van deze gemeente voor weer een jaar. God zegene en wens u het allerbeste in uw werk.

#23 God zij geprezen voor weer een jubileum in onze kerk. Blijf wandelen met uw Koning en mijn Koning, uw God en mijn God. Gefeliciteerd met de vrucht van je harde werk voor Jezus Christus.

#24 Als voorganger heb je deze kerk vanaf de grond opgebouwd. Dus, nu we het jubileum van deze kerk vieren, dank ik u voor uw harde werk en toewijding.

#25 Moge de God van alle bemoediging met u allen zijn nu u weer een jubileum als kerk viert. Ik ben werkelijk geïnspireerd door uw blijde gehoorzaamheid.

#26 Op deze verjaardag van onze kerk wil ik u bedanken voor alles wat u hebt gedaan om haar bediening te ondersteunen. Ga zo door en weet dat onze geloofsgemeenschap achter u staat.

#27 In een tijd van teruglopend kerkbezoek is uw gemeente een verademing geweest. Gefeliciteerd met alweer een jubileum.

#28 Nu de kerk een jaar ouder wordt, wil ik u bedanken voor uw hulp om de kerk te brengen tot waar zij nu is. Wij zijn oprecht dankbaar dat wij gezegend zijn met u in ons leven.

#29 Veel zegeningen als u doorgaat met het aanbidden van God in dit volgende seizoen in het leven van uw kerk. Uw kerk is een schat in deze gemeenschap, en ik zal voortdurend voor u allen bidden.

#30 Gefeliciteerd met uw verjaardag! Dank u voor uw dienst en laat ons bidden dat deze kerk zal blijven groeien en de komende decennia een positieve invloed zal hebben op de gemeenschap.

De beroemdste citaten om op te nemen in uw betekenisvolle kerkelijke jubileumboodschap

“Als God je partner is, maak je plannen dan GROOT!”
D.L. Moody

“Elke keer dat je de normen voor leiderschap verhoogt, breng je alle anderen in de kerk een beetje mee. Een opkomende vloed brengt alle boten in de haven omhoog.”
Rick Warren

“De hoogste vorm van aanbidding is de aanbidding van onzelfzuchtige christelijke dienstbaarheid.”
Billy Graham

“U bent de enige Bijbel die sommige ongelovigen ooit zullen lezen.”

“U kunt slechts een woord tot een kind spreken, en in dat kind kan een edel hart sluimeren dat de Christelijke Kerk in de komende jaren zal beroeren.”
Charles Spurgeon

“Wat de Kerk heden ten dage nodig heeft is niet meer machines of beter, niet nieuwe organisaties of meer en nieuwe methoden, maar mannen die de Heilige Geest kan gebruiken – mannen van gebed, mannen machtig in gebed. De Heilige Geest stroomt niet door methoden, maar door mensen. Hij komt niet op machines, maar op mensen. Hij zalft geen plannen, maar mannen, mannen van gebed.”
E. M. Bounds

“God heeft nooit gezegd dat de reis gemakkelijk zou zijn, maar Hij heeft wel gezegd dat de aankomst de moeite waard zou zijn.”
Max Lucado

“Veel Geestvervulde auteurs hebben de thesaurus uitgeput om God te beschrijven met de heerlijkheid die Hij verdient. Zijn volmaakte heiligheid, per definitie, verzekert ons dat onze woorden Hem niet kunnen bevatten. Is het geen troost om een God te aanbidden die we niet kunnen overdrijven?”
Francis Chan

“De kerk is een levend organisme, verlevendigd door de aanwezigheid van Gods Geest. Het is het lichaam van Christus, een gemeenschap van aanbidders die bestaat voor Gods welbehagen en om het koninkrijk uit te leven dat Jezus predikte en beloofde.”
Tim Conder

“Je moet geen mens verder volgen dan hij Christus volgt.”
Wesley L. Duewel

De beste bijbelverzen om op te nemen in uw betekenisvolle kerkverjaardagsboodschap

Matheüs 16:18
En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen, en de poorten des Hades zullen haar niet overwinnen.

1 Korintiërs 12:12
Zoals een lichaam, hoewel één, vele delen heeft, maar al zijn vele delen één lichaam vormen, zo is het ook met Christus.

Johannes 10:14
Ik ben de goede Herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij.

Palm 79:13
Maar wij, uw volk, de schapen van uw weide, zullen u voor eeuwig danken; van geslacht tot geslacht zullen wij uw lof vertellen.

Johannes 10:3
Voor hem gaat de poort open. De schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij name en leidt ze uit.

Jeremia 3:15
En Ik zal u herders geven naar mijn hart, die u zullen voeden met kennis en inzicht.

1 Petrus 5:2
Hoeder de kudde Gods, die onder u is, en waak, niet onder dwang, maar vrijwillig, gelijk als God het wil; niet om schandelijk gewin, maar gretig.

Johannes 10:4
Als hij de zijnen heeft uitgelaten, gaat hij hen voor, en de schapen volgen hem, want zij kennen zijn stem.

Palm 78:52
Toen leidde Hij Zijn volk uit als schapen en leidde hen in de woestijn als een kudde.

Galaten 6:9
En laten wij niet moede worden het goede te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij niet opgeven.

Neem even de tijd om dit bericht op Pinterest te pinnen.

Biografie auteur
Keith Miller heeft meer dan 25 jaar ervaring als CEO en serieondernemer. Als ondernemer heeft hij verschillende bedrijven opgericht die miljoenen dollars waard zijn. Als schrijver is Keiths werk vermeld in CIO Magazine, Workable, BizTech, en The Charlotte Observer. Als u vragen heeft over de inhoud van deze blogpost, stuur ons contentreddingsteam dan hier een bericht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.