Internetin vaikutus yhteiskuntaamme Mediaessee

Internet on 2000-luvun nopeasti muuttuvan ja dynaamisen alan ruumiillistuma. ”Se on kiistatta viestintäteknologian, -palvelujen ja -markkinoiden innovaatiotoiminnan merkkipaalu viimeisten noin 15 vuoden aikana, ja monet pitävät sitä viestinnän rajana, jolla on monia radikaaleja muutospotentiaaleja” . Internet ja erityisesti sen käyttö on esimerkki siitä, miten sen luonne ja seuraukset ovat muuttaneet yhteiskuntaa. Tässä asiakirjassa selvitetään, miten internet aiheuttaa muutoksia ja miten se vaikuttaa yhteiskuntaan. Tässä asiakirjassa pyritään myös selvittämään, mikä on valtion rooli tieto- ja viestintätekniikan muutosten ja kehityksen aikaansaamisessa.

Hae apua esseen kirjoittamiseen

Jos tarvitset apua esseen kirjoittamiseen, ammattitaitoinen esseekirjoituspalvelumme auttaa sinua!

Lue lisää

Internetistä on tullut nykyisessä globalisoituneessa maailmassa televisiota ja radiota läpitunkevampi. Se tarjoaa harvinaista tietoa ja esimerkkejä, joita ei ennen ollut helposti saatavilla. Internetin ja viestintätekniikan laajentumisen myötä kehitys on alkanut tapahtua. Internetin merkitys ei ole vain viestinnän alalla vaan myös kaikilla elämänalueilla. Internetin laajuus on sellainen, että kuka tahansa voi saada mitä tahansa tietoa mistä tahansa. Maantieteellisiä rajoja ei ole enää jäljellä, koska Internet-viestintäteknologia poistaa ne kaikki. Tietoverkko on poistanut etäisyydet, sillä nyt kaikki ovat niin hyvin yhteydessä toisiinsa, että ihmiset jakavat ideoitaan, ajatuksiaan, ehdotuksiaan, ongelmiaan, ajatuksiaan jne. ja tietoverkko toivottaa ne aina tervetulleiksi. ”Internet toivottaa henkisen toiminnan tervetulleeksi eli ne, jotka haluavat ilmaista näkemyksiään, ovat aina tervetulleita.” Internetistä on tullut merkittävä viestintäväline. Kysymys, joka on tullut näkyvästi keskustelun keskipisteenä ja on myös tutkia Internetin vaikutusta yhteiskuntaan. Tämä johtaa myös yhteiskunnan muutosvaiheeseen eli siihen, miten yhteiskunta on muuttumassa ja uusi yhteiskunta on syntymässä. Tässä yhteiskunnan muutoksessa valtiolla on merkittävä rooli tieto- ja viestintätekniikan kehityksessä, joka johtaa muutoksiin.

Internet kehitettiin Yhdysvaltojen puolustusministeriön ”Advanced Research Projects Agency Network”, APRANET, toimesta vuonna 1970 tietojen ja informaation siirtoa varten. Mutta tapa, jolla se on muuttanut yhteiskuntaamme, ”Hauben ja Hauben (1997) kutsuvat Netizens: Net Citizens. ”Se on luonut oman terminologiansa, oman maailmansa, kuten hakukoneet (google.com; wikipeadia.com), verkkosivut, verkkopalvelimet, asiakkaat, http, POP, DNS, ISDN ja erilaiset verkkotunnukset. Tässä nykymaailmassa puhutaan sähköisestä ostamisesta, sähköisestä kaupankäynnistä, sähköisistä leluista, sähköisestä kaupankäynnistä, sähköisestä hallinnosta, verkkopalveluista jne., mikä osoittaa yhteiskuntamme toiveet siitä, kuinka valmis se on omaksumaan nämä muutokset muuttuvassa maailmassa.

Teknologia ja sosiaaliset muutokset:

Kuten kaikilla asioilla on myönteinen ja kielteinen vaikutuksensa, myös internetillä on myönteinen ja kielteinen vaikutuksensa paitsi yhteiskuntaan myös turvallisuuteen, politiikkaan ja taloudellisiin elämäntapoihin. Vuodesta 1993 lähtien netin käyttäjien määrä on kasvanut jatkuvasti, ja nykyään jokaisella on oma sähköpostiosoite ja pääsy kaikkeen internetissä saatavilla olevaan tietoon. ”Turvallisuuden kannalta ydinkysymykset ovat edelleen hallitsevia, mutta entistä suurempi huoli kohdistuu kemiallisiin ja biologisiin aseisiin ja niiden mahdolliseen käyttöön niin sanotuissa roistovaltioissa, kuten Irakissa, tai terroristiryhmissä, jotka pystyvät käyttämään liikenteen ja tieto- ja viestintätekniikan maailmanlaajuisia yhteyksiä viestintään ja organisoimaan rajoja helpommin. Joukkotuhoaseet (joukkotuhoaseet, WMD) on käsite, joka tarkoittaa, että nykymaailmassa uhkana pidettävien aseiden valikoima on laajentunut ydinaseiden lisäksi. (Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, 2002)”. Internetin tulon myötä turvallisuuskysymys muuttuu monimutkaisemmaksi ja vaikeammin hallittavaksi. Youngs väitti, että ”mitä riippuvaisemmiksi tieto- ja viestintäteknisestä verkosta yksilöt, organisaatiot, taloudet ja valtiot tulevat, sitä vaikeampaa on valvoa ja kontrolloida tiedollisia rajoja. Digitaalinen aikakausi perustuu tietojen keräämiseen ja siirtämiseen yhä useampien verkon solmukohtien välillä yhä nopeammin. Ei ole liioiteltua sanoa, että mitä enemmän yhteiskunnat ja niissä toimivat yksilöt ja yhteisöt toimivat Internetin välityksellä, olipa kyse sitten sähköisestä pankkitoiminnasta tai liiketoiminnasta, sähköposti- ja keskustelupalstatoiminnasta tai poliittisesta aktivismista, sitä enemmän he ovat mukana, ja heidät tunnistetaan verkostoista, joissa he ovat mukana, ja verkostojen ja niiden sisältämien tietojen kautta. Tässä tilanteessa rajat voivat helposti romahtaa, ja tämä menee paljon pidemmälle kuin vain ajatus siitä, että Internet ylittää maantieteelliset ja poliittiset rajat sekä erot julkisten (institutionaalisten) ja yksityisten (henkilökohtaisten) sosiaalisten tilojen ja paikkojen välillä.(Youngs,2001)”

”Internetin ylikansalliset piirteet ja sen monialainen luonne – taloudet ja politiikka, julkinen ja yksityinen, kaupallinen ja voittoa tavoittelematon, muodollinen ja epämuodollinen, institutionaalinen ja yksilöllinen ja niin edelleen – ovat perustavanlaatuisen tärkeitä verkostoyhteiskunnaksi kutsuttujen transformaatioiden monimutkaisessa merkityksessä. Monet väittävät, että talouden kansainvälistyminen erityisesti 1900-luvulla oli merkittävä globalisaation liikkeellepaneva voima, mutta kyseisen vuosisadan loppupuolella tieto- ja viestintätekniikka (ja jossain määrin myös tiedotusvälineet yleensä) olivat olennainen osa tätä prosessia.”

”Sotimisen, rikollisen toiminnan ja pelkän vanhanaikaisen järjestelmähäiriön” välisen ”hämärtyvän rajan” olevan ehkä yksi kansallisvaltioiden suurimmista vaikeuksista”. Edward väitti: ”Monien käyttöön otettavien tekniikoiden odotetaan toimivan monenlaisilla alustoilla – tietokonetyypeillä ja verkkotyypeillä – siinä määrin, että eri käyttöjärjestelmien yhteiskäytöllä verkossa voi joskus olla tahattomia seurauksia. Nämä voivat vaihdella järjestelmän kaatumisesta ei-spesifisiin satunnaisvirheisiin. On siis olemassa kynnyskysymys, jota on käsiteltävä suojaavan turvallisuuden ja sotilaallisen puolustuksen kannalta. Jälkimmäinen voi olla hyvä reagoimaan tiettyihin signaaleihin, mutta suuria järjestelmiä vaivaavien pienten epäjohdonmukaisuuksien vuoksi on vaikea sanoa, milloin ratkaiseva raja on ylitetty, jotta voidaan käynnistää laajamittainen ja hyvin resursoitu vastatoimi.” (Edward, 2003: 103; korostukseni.)”

Viestintämuodon muutokset ovat tuoneet merkittäviä ja historiallisia muutoksia yhteiskuntaan sekä tällainen ”kehitys on kiinnittänyt huomiota viestinnän suhteeseen modernin valtion määrittelyyn ja luonteeseen, sen turvallisuuteen, identiteettiin ja demokraattisiin prosesseihin.” Internetistä on tullut Yhdysvaltojen viestintäjärjestelmän alkuperä. Robert Deibert väittää, ”että se kestäisi ydiniskun”. Young väittää, että ”mutta yhtä kiinnostavia, ellei jopa kiinnostavampia ovat ne eksponentiaaliset muutokset, joihin Internet liittyy kaikilla inhimillisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen aloilla.”

Young väittää internetin vaikutuksesta valtion talouteen, että ”samalla kun valtioiden menestys kytkeytyy merkittävästi erilaisiin digitaalisiin edistysaskeliin, kasvavalle joukolle kansalaisia tarjotaan internetin kautta myös vuorovaikutteinen poliittinen sfääri, joka ulottuu huomattavasti perinteisiä valtiollisia puitteita laajemmalle.”. Poliittisiin kuulumisiin ja identiteetteihin vaikuttavat refleksiiviset prosessit heijastavat yhä todennäköisemmin näitä laajenevia olosuhteita (Youngs, 2001 ).”

Internet edustaa näin ollen täysin uutta ”virtuaalista” sosiaalista ympäristöä, joka myös yhdistää suoraan kodin yksityisen tilan laajempaan maailmaan, aivan kuten radio ja televisio tekivät, mutta Internetin tapauksessa paljon voimakkaammin esimerkiksi vuorovaikutteisuuden kautta.” . Internet on monille ihmisille maailmassa sekä sfäärien välisen vaihdon väline että globaalin ulottuvuuden väline. Joillekin se ei kuitenkaan ole saavutettavissa. Esimerkki: ”digitaalinen kuilu” – raja, joka erottaa digitaalisesti vaikutusvaltaiset ja digitaalisesti köyhät toisistaan, estää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet saattaa eriarvoiset ihmiset tasa-arvoiseen asemaan. Digitaalinen köyhyys on paljon ongelmallisempaa, koska se vaikuttaa perinteisesti rikkaiden lisäksi myös perinteisesti köyhiin ja uhkaa laajentaa sosioekonomista eriarvoisuutta entisestään.” Internet muuttaa ihmisten elämää, ja huomiota on kiinnitettävä niiden ihmisten elämään, jotka eivät ole kyberlukutaitoisia ja jotka ovat heikossa asemassa. Tekemällä heistä verkkolukutaitoisia tämä ongelma voidaan ratkaista, ja tätä varten tarvitaan ”aktiivista osallistumista”.

Internetin vaikutus koulutukseen:

Internet auttaa paljon koulutuksen alalla tarjoamalla uutta tietoa ja pitämällä heidät ajan tasalla. Se on muuttanut opettajien ja oppilaiden välistä suhdetta ja antanut sille uusia näköaloja ja näkymiä. Esimerkki: Aikaisemmin opiskelijat eivät olleet tietoisia ajankohtaisista tiedoista, vaan he olivat riippuvaisia kirjoista ja sanomalehdistä, mutta Internetin avulla he voivat helposti hankkia tietoa haluamallaan ja tarvitsemallaan kielellä. Opiskelijat oppivat eri kieliä ja voivat kommunikoida opettajien ja asiantuntijoiden kanssa vain klikkaamalla hiirtä. Internetistä on nyt tullut sekä ilon että koulutuksen lähde. Myös valtiolla on oma roolinsa verkkolukutaidon lisäämisessä. Hallitus pyrkii erilaisilla toimilla saamaan ihmiset osallistumaan koulutukseen liittyviin ohjelmiin ja toimiin. Internet tuo myös uuden sosiaalisen ympäristön yksityisestä tilasta globalisoituneeseen maailmaan. Internet on erittäin hyödyllinen opiskelijoille ja lapsille heidän koulutuksellisissa tarkoituksissaan. Sillä on kuitenkin myös kielteisiä puolia, sillä on olemassa tiettyjä sivustoja, jotka ovat heille vaarallisia. Littleton Coloradossa huhtikuussa 1999 (varapresidentti Gore) sanoi: ”Koulutuksen alalla lapset pääsevät alueille, jotka eivät ole sopivia ja vaarallisia. Ja myös muilla aloilla turvallisuuskysymykset ovat suuri huolenaihe.” Palomuurit ovat asioita, joita tarvitaan aina ja joita tarvitaan paljon turvallisuustarkoituksiin paitsi koulutusalalla myös liike-elämässä. Internet on tiedon valtameri, sikäli kuin siihen ollaan tyytyväisiä, se tarjoaa jatkuvasti tietoa.

Poliittinen vaikutus:

”Internet nimenomaisesti propagoi ja implisiittisesti levittää länsimaisia demokraattisia arvoja. Näitä näkemyksiä levitetään pääasiassa joidenkin hallitusten järjestöjen tai hallitusten tukemien ryhmien kautta lännessä. Internet halventaa ja hylkii niitä maita, poliittisia puolueita ja hallituksia, joiden ideologia poikkeaa länsimaiden ideologiasta. Sitä voidaan käyttää välineenä vahingoittaa kansallista suvereniteettia ja puuttua muiden maiden sisäisiin asioihin.”

Internetin vaikutus kulttuuriin:

”Internet puolustaa länsimaista elämäntapaa. Näillä sivustoilla näytetään länsimaisen yhteiskunnan ja elämän eri puolia, ja ylivoimaisesti suurimmassa osassa niistä on myönteisiä kuvauksia länsimaisesta elämäntyylistä. Se saa ihmiset uskomaan, että länsi näyttää olevan absoluuttisen vapauden maita ja yksilöllisten saavutusten paratiisi, jossa yksityiselämä on vailla esteitä ja ulkoisia johtopäätöksiä. Tämä vetoaa erityisesti nuoriin, joiden elämänfilosofia ja maailmankatsomus eivät ole vielä kypsyneet. He pyrkivät ahkerasti lähtemään ulkomaille vain ”vaihtamaan elämäntapaa”. Se auttaa hallitsevissa kulttuureissa vaikuttamaan ja homogenisoimaan alempiarvoiseen asemaan. Koska internetin ylivoimaisuus on englannin kielen kulttuuri, se vahvistaa entisestään englannin kieleen perustuvaa kulttuuria kaikkialla maailmassa. Sen sijaan mihin tahansa muuhun kieleen perustuvat kulttuurit ovat heikentyneet. Se myös turmelee ihmisten mieliä, vaikuttaa ja muuttaa moraalista näkökulmaa ja eettisiä arvoja. Länsimaiden pornokauppiaat ovat avanneet verkkosivustoja. Tämä on johtanut siihen, että Yhdysvaltain senaatin kauppakomitea on ehdottanut ”1995 Communications Act for Good Behaviour” -lakia, jolla kielletään internetissä tehdyt seksuaalirikokset.” Yhdysvalloilla on kuitenkin eräänlainen hegemonia Internetin alalla.

Turvallisuusuhat:

Hakkereiden takia mikään ei ole turvassa internetissä, jota siirretään. He voivat iskeä missä ja milloin tahansa ja voivat hakkeroida. ”US.FBI:n tilastojen mukaan amerikkalaisiin Internet-verkkoihin murtaudutaan

nopeasti 30 %:lla vuosittain, jolloin USA kärsii valtavasti.”

Tietotulva: Ajan ja resurssien tuhlausta

Internet pystyy tarjoamaan yhteydet miljoonille ihmisille yhdessä. Ihmiset, jotka ovat yhteydessä toisiinsa, voivat luoda ”Internet-romua”, kuten mainoksia; tuotetietoja jne. Se voi tarjota virheellistä tietoa, joka voi olla aitoa tai väärennettyä. Ei-toivottujen tietojen luominen verkkoon merkitsee valtavaa ajan ja kustannusten menetystä arvokkaiden tietojen etsimisessä, ja ihmisiä voidaan johtaa helposti harhaan. Nuorempi sukupolvi on erittäin altis tälle ilmiölle kahdesta syystä, kuten heidän nuoresta iästään ja siitä, että heillä on aikaa käyttää Internetiä niin paljon kuin he haluavat, ja Internetissä saatavilla oleva tieto voi johtaa heitä harhaan toisiin suuntiin.

Johtopäätökset:

Tässä tutkielmassa keskityttiin siihen, miten Internet vaikuttaa yhteiskuntaamme ja miten teknologia tuo mukanaan sosiaalisen muutoksen. Miten teknologia hyödyttää ihmisiä ja miten se tuo vaurautta ja hyvinvointia ja miten jokainen kansalainen hyötyy tieto- ja viestintäteknologiasta. Tietoon suuntautuneen tai tietoverkkoihin perehtyneen yhteiskunnan rakentamiseen valtio ei tarvitse resursseja investoida yhä enemmän, vaan se tarvitsee luovia yksilöitä ja verrattain pieniä investointeja tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuriin. Kuka tahansa voi helposti antaa tietoa tuotteesta, ja kaikki liiketoimet tapahtuvat verkossa. Esimerkki: Jos joku haluaa tehdä tilauksen Yhdysvalloista, hänen ei tarvitse tulla Intiaan, vaan hän voi tehdä tilauksen verkossa. Tai Rajasthanin nukkeja voi tilata verkossa mistä päin maailmaa tahansa. Kaikki maantieteelliset rajat ovat romahtaneet Internetin kautta, koska pienimmätkin tiedot ovat saatavilla Internetissä halvimmalla. Tieto- ja viestintätekniikka auttaa myös poistamaan taloudellista eriarvoisuutta. Se pyrkii myös poistamaan digitaalisen kahtiajaon tai teknologisen epätasapainon paitsi kehittyneiden ja alikehittyneiden maiden välillä myös miesten ja naisten välillä.

Tutustu siihen, miten UKEssays.com voi auttaa sinua!

Akateemiset asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan minkä tahansa kirjoitusprojektin kanssa. Yksinkertaisista esseesuunnitelmista aina täydellisiin väitöskirjoihin, voit taata, että meillä on tarpeisiisi täydellisesti sopiva palvelu.

Tutustu palveluihimme

”Kuten Susan Strange oli argumentoinut globaalin poliittisen taloustieteen analyysissä, ennen Internetin aikakautta teknologisen vallan merkitys Yhdysvaltain hegemonian jatkumisen ymmärtämisessä oli laajalle levinnyt tieto- ja viestintätekniikan taloudellinen merkitys ja Microsoftin kaltaisten suuryritysten näkyvyys.”

Internetin vaikutusta yhteiskuntaamme käsitellään tässä kirjoituksessa koulutuksen, politiikan, kulttuurin, turvallisuuden ja talouden aloilla. Kaikki nämä heijastavat sääntelytoimenpiteiden tai tietoverkkolakien tarpeita, ei vain tekemistä vaan myös vaikutuksia. Yhteisö on kuitenkin muodostunut yhä verkottuneemmaksi ja tietovetoisemmaksi maailmaksi. Heillä on pääsy kaikkeen tietoon, johon kuuluu ”sähköinen liiketoiminta, rajat ylittävät poliittiset sidonnaisuudet ja aktivismi, jotka voivat auttaa muodostamaan uudenlaisia identiteettejä; yksilöllinen tutkimustoiminta, jonka avulla kansalaiset pääsevät esimerkiksi tutustumaan maailman lehdistöön ja muihin virallisiin näkemyksiin hallituksen toiminnasta; kansalliset rajat ylittävät poliittiset tai henkilökohtaiset keskustelut keskustelupalstoilla; sähköpostisuhteet sellaisten ihmisten välillä, jotka eivät ole koskaan tavanneet”. Young väitti, että Internet on sekä monimutkainen että helppo ja että Internet ylittää maantieteelliset ja poliittiset rajat ja myös erottaa julkiset ja yksityiset sosiaaliset tilat ja paikat toisistaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että kun Internet on avattu, sitä tulisi käyttää välineenä, jonka avulla voidaan kerätä tietoa ja jota voidaan käyttää kehitykseen ja hyvinvointiin, eikä sitä tulisi käyttää päämääränä. Valtion tulisi pyrkiä voittamaan sellaiset haasteet kuin verkkolukutaito, digitaalisen kuilun kaventaminen, palvelujen tarjoaminen verkossa, verkkolainsäädäntö ja sen vaikutukset.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.