Sådan beregnes et lands BNP

Et lands bruttonationalprodukt (BNP) er et skøn over den samlede værdi af alle de varer og tjenesteydelser, som landet har produceret i en bestemt periode, som regel et kvartal eller et år. Dets største anvendelse er som et sammenligningspunkt: Voksede eller skrumpede nationens økonomi i forhold til den foregående målte periode?

Key Takeaways

  • BSP kan beregnes ved at lægge alle de penge sammen, som forbrugere, virksomheder og regeringen har brugt i en given periode.
  • Det kan også beregnes ved at lægge alle de penge sammen, som alle deltagere i økonomien har modtaget.
  • I begge tilfælde er tallet et skøn over “nominelt BNP.”
  • Når det er justeret for at fjerne eventuelle virkninger som følge af inflation, afsløres “realt BNP”.

Der er to hovedmetoder til at måle BNP: ved at måle udgifterne eller ved at måle indkomsten.

Og så er der det reale BNP, som er en justering, der fjerner virkningerne af inflationen, så økonomiens vækst eller tilbagegang kan ses tydeligt.

Beregning af BNP ud fra forbrug

En måde at komme frem til BNP på er ved at tælle alle de penge op, som de forskellige grupper, der deltager i økonomien, bruger. Disse omfatter forbrugere, virksomheder og det offentlige. Alle betaler for varer og tjenesteydelser, som bidrager til det samlede BNP.

Dertil kommer, at nogle af nationens varer og tjenesteydelser eksporteres til salg i udlandet. Og nogle af de varer og tjenesteydelser, der forbruges, er importeret fra udlandet. I beregningen af BNP tages der højde for udgifter til både eksport og import.

Så er et lands BNP det samlede forbrug (C) plus erhvervsinvesteringer (I) og offentlige udgifter (G) plus nettoeksporten, som er den samlede eksport minus den samlede import (X – M).

Beregning af BNP på baggrund af indkomst

Den anden side af udgifterne er indkomsten. Et skøn over BNP kan således afspejle den samlede indkomst, der udbetales til alle i landet.

Denne beregning omfatter alle de produktionsfaktorer, der indgår i en økonomi. Den omfatter de lønninger, der betales til arbejdskraft, den leje, som jord tjener, afkastet af kapital i form af renter og iværksætterens fortjeneste. Alle disse udgør nationalindkomsten.

Denne fremgangsmåde er kompliceret af behovet for at foretage justeringer for nogle poster, som ikke altid optræder i de rå tal. Disse omfatter:

  • Indirekte erhvervsskatter som f.eks. omsætningsafgifter og ejendomsskatter;
  • Afskrivninger, et mål for den faldende værdi af erhvervsudstyr over tid;
  • Nettoindkomst af udenlandske faktorer, som er udenlandske betalinger til et lands borgere minus de betalinger, som disse borgere har foretaget til udlændinge.

I denne indkomstmetode beregnes et lands BNP som dets nationalindkomst plus dets indirekte erhvervsskatter og afskrivninger plus dets nettoindkomst af udenlandske faktorer.

1:13

Sådan beregner man et lands BNP

Realt BNP

Da BNP måler en økonomis produktion, er det underlagt inflationspres. I løbet af en periode stiger priserne typisk, og det vil afspejle sig i BNP.

Et lands ukorrigerede BNP kan ikke fortælle, om BNP steg, fordi produktionen og forbruget steg, eller fordi priserne steg.

Det reelle BNP er et mål for en økonomis produktion korrigeret for inflation. Det ujusterede tal kaldes nominelt BNP.

Det reelle BNP justerer det nominelle BNP, så det afspejler det prisniveau, der var gældende i et referenceår, kaldet “basisåret.”

Sådan bruges BNP

Det reelle BNP er en vigtig statistik, der viser, om en økonomi er i vækst eller i tilbagegang. I USA, offentliggør regeringen et skøn over BNP på årsbasis for hvert kvartal og hvert år, efterfulgt af endelige tal for hver af disse perioder.

Sporing af BNP over tid hjælper en regering med at træffe beslutninger, f.eks. om den skal stimulere økonomien ved at pumpe flere penge ind i den eller afkøle den ved at trække penge ud.

Virksomheder kan bruge BNP som en faktor, når de skal beslutte, om de vil udvide eller reducere produktionen, eller om de vil iværksætte større projekter.

Investorer holder øje med BNP for at få en fornemmelse af, hvor økonomien kan være på vej hen i de kommende uger.

Ulemper ved BNP

Selv om BNP er en nyttig måde at få en fornemmelse af en økonomis tilstand på, er det på ingen måde en perfekt metode. Et kritikpunkt er, at det ikke tager højde for aktiviteter, der ikke er en del af den legaliserede økonomi. Indtægterne fra sort arbejde, visse kontanttransaktioner, narkohandel m.m. indgår ikke i BNP.

Et andet kritikpunkt er, at nogle aktiviteter, der skaber værdi, ikke indgår i BNP. Hvis du f.eks. ansætter en stuepige til at holde dit hus rent, en kok til at tilberede dine måltider og en barnepige til at passe dine børn, vil du betale disse ansatte hjælpere, og betalingerne vil indgå i BNP. Hvis du selv udfører disse opgaver, tæller dit bidrag ikke med i BNP.

Så selv om BNP kan give en fornemmelse af en økonomis præstationer over tid, fortæller det ikke hele historien.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.