Test CLO je nespolehlivý v diagnostice infekce H. pylori u pacientů po operaci žaludku; hraje H. pylori nějakou roli při recidivě peptického vředu

Cíl: Zhodnotit validitu testu CLO při detekci Helicobacter pylori u pacientů po operaci žaludku a zjistit vztah H. pylori k recidivě peptického vředu u těchto pacientů.

Metody: Do této prospektivní studie bylo zařazeno 110 po sobě jdoucích pacientů, z nichž většina podstoupila operaci žaludku pro benigní onemocnění (n = 102). Osmdesát pacientů (62 mužů) ve věku 38-87 let podstoupilo gastrektomii (10 Billroth I, 70 Billroth II) a 30 pacientů (27 mužů) ve věku 36-73 let vagotomii (13 vagotomie plus gastroenterostomie, 17 vagotomie plus pyloroplastika). H. pylori byl hledán na více bioptických vzorcích pomocí CLO testu a histologie (modifikované barvení podle Giemsy). Senzitivita, specificita, pozitivní prediktivní hodnota (PPV) a negativní prediktivní hodnota (NPV) testu CLO byly odhadnuty s použitím histologie jako „zlatého standardu“.

Výsledky: Celkem 21 pacientů po gastrektomii (26 %) bylo pozitivních na H. pylori podle CLO a 25 (31 %) bylo pozitivních na H. pylori podle histologie. Odhadovaná senzitivita, specificita, PPV a NPV testu CLO při použití histologie jako „zlatého standardu“ byly 68 %, 91 %, 77 % a 86 %. Test CLO byl pozitivní u 67 % pacientů po vagotomii (20 z 30), zatímco 50 % (15 z 30) bylo histologicky pozitivních na H. pylori. Odhadovaná senzitivita, specificita, PPV a NPV testu CLO byly 87 %, 53 %, 65 % a 80 %. Prevalence H. pylori podle histologie byla 50 % u pacientů po vagotomii a 31 % u pacientů po gastrektomii (P = 0,0787). Recidivující vředy byly pozorovány u 8/30 pacientů (27 %) po vagotomii a u 10/72 pacientů (14 %) po gastrektomii. Recidivující vřed byl dokumentován u 6/15 H. pylori pozitivních pacientů po vagotomii (40 %) a u jednoho z 25 H. pylori pozitivních pacientů po gastrektomii (4 %). Tento rozdíl byl významný (Fisherův přesný test, P = 0,007, relativní riziko 5,091, 95% CI 0,819-31,64).

Závěr: CLO test se zdá být nespolehlivý při diagnostice H. pylori v pooperačním žaludku. Prevalence H. pylori je vyšší, i když ne významně, u vagotomizovaných pacientů ve srovnání s gastrektomizovanými pacienty a v této skupině úzce souvisí s přítomností recidivujícího vředu. Přinejmenším u této skupiny pacientů se tedy důrazně doporučuje H. pylori vyhledat a eradikovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.