50 významných poselství a biblických veršů k výročí církve

Přinášíme vám seznam 50 významných poselství a biblických veršů k výročí církve, které připomínají její začátek, současnost i budoucnost.

#1 I když tato církev možná začínala skromně, je úžasné, jak v průběhu let dokázala spojit tak velké společenství věřících. Při příležitosti výročí založení kostela bych vám rád poblahopřál k tomu, že jste svou službu přivedli k tolika lidem a využili ji ke konání tolika dobra.

#2 I když je tato budova možná jen z cihel a kamene, společenství, které v ní sídlí, ji činí zářící jako dům ze zlata. S odstupem dalšího roku vám děkuji za to, že jste lepidlem, které stmeluje naše společenství věřících.

#3 Ačkoli od založení tohoto sboru uplynul teprve jeden rok, množství růstu, ke kterému došlo, je neuvěřitelné. Gratulujeme k dosavadní skvělé práci a přejeme hodně štěstí v tom, co nás ještě čeká.

#4 S každým dalším rokem se zdá, že tato církev nejen stárne, ale je silnější ve svém působení a oddanější svému poslání. V den výročí založení sboru vám děkuji za to, že jste i nadále vůdčí osobností našeho společenství věřících.

#5 V dobrém i zlém jste byli skálou, která držela tento sbor pohromadě. Děkuji vám za vaše dlouholeté služby a přeji vám, aby služba tohoto sboru pokračovala ještě po mnoho dalších let.

#6 Ačkoli byl tento sbor založen teprve před rokem, je působivé vidět, jak moc se rozrostl. Děkujeme vám za všechno, co děláte ve službě tohoto sboru, a kéž by to pokračovalo ještě mnoho let.

#7 Kéž je toto výročí našeho sboru znamením jeho další dobré práce a požehnané služby. Děkuji vám za všechno, co jste udělali a co budete dělat i nadále.

#8 Když tento sbor završuje další úspěšný rok, děkuji vám za všechno, co jste udělali pro to, aby naše společenství věřících bylo duchovně zdravé, a za to, že služba tohoto sboru je skutečně působivá.

#9 Nikdy nepřestanu žasnout nad Boží mocí, která udržuje sbor pohromadě a věrně ho uctívá týden co týden. Kéž na vás prší nesmírná Boží láska za to, že tak pilně šíříte evangelium.

#10 Chválím Boha za tento sbor a za to, jak si ho Bůh v průběhu let použil k požehnání mně i mnoha dalším. Kéž Bůh skrze vás i nadále vede a řídí tento sbor.

#11 Gratuluji k výročí vašeho sboru. Není to žádná maličkost věrně uctívat Boha po tolik let. Pokračujte ve svém neúnavném úsilí o šíření Jeho Slova.

#12 Bylo velmi povzbudivé sledovat, jak tento sbor v průběhu let roste. Přes všechny vzestupy a pády byl Bůh věrný. Mnoho požehnání vám nyní i navždy.

#13 Chválíme Boha za tento sbor i dnes. Kéž mu Bůh přidá ještě mnoho let a požehná skrze něj lidem tohoto města.

#14 Děkuji Bohu za to, jak si tento sbor používá k tomu, aby přinášel slávu jeho jménu. Neznám žádné jiné místo, kde by se věrně shromažďovalo tolik věřících, aby Ho chválili. Modlím se, abyste byli i nadále požehnáni Duchem, abyste zvětšovali Boží stádo.

#15 Skvělá práce, že jste se jako sbor dostali k dalšímu velkému výročí. Společný život není vždy snadný, ale vaše věrnost a poctivost jsou opravdovým požehnáním. Děkuji vám za vaši obětavou práci v Ježíši Kristu.

#16 Doufám a modlím se, aby si Bůh i nadále strategicky používal tento sbor k šíření svého království. Gratuluji k dalšímu výročí. On je pro nás!“

#17 Váš sbor je svědectvím Boží dobroty. Budeme se za vás všechny i nadále modlit, protože společně hledáte Jeho tvář.

#18 Šťastné roční výročí! Kéž se tento sbor i nadále rozvíjí a koná Pánovo dílo. Ať jeho služba pokračuje i v dalších letech.

#19 Vězte, že Bůh se v tento den usmívá, protože váš sbor dosáhl dalšího milníku. Nic, co se děje ke cti Jeho jména, nebude nikdy marné. Mnoho požehnání.

#20 V den tohoto výročí vám děkuji za to, že pracujete na tom, aby se tento sbor stal domem modlitby, domem uzdravení a především domem Božím.

#21 Raduji se z toho, že váš sbor slaví další výročí. Kéž se jeho milost ještě více rozhojní v další kapitole vašeho společného života.

#22 S pokorou vám děkuji, že jste tento sbor udrželi duchovně zdravý i v dalším roce. Bůh vám žehnej a přeji vám vše nejlepší ve vaší práci.

#23 Chvála Bohu za další výročí v našem sboru. Pokračujte v chůzi se svým Králem a mým Králem, s vaším Bohem a mým Bohem. Blahopřeji vám k plodům vaší tvrdé práce pro Ježíše Krista.

#24 Jako pastor jste tento sbor vybudoval od základů. Proto vám při oslavě výročí tohoto sboru děkuji za vaši tvrdou práci a obětavost.

#25 Kéž je Bůh všeho povzbuzení s vámi všemi, když slavíte další výročí sboru. Vaše radostná poslušnost mě opravdu inspiruje.

#26 Při tomto výročí naší církve bych vám rád poděkoval za vše, co jste udělali pro podporu její služby. Pokračujte v dobré práci a vězte, že naše společenství věřících stojí při vás.

#27 V době klesající návštěvnosti kostelů je váš sbor závanem čerstvého vzduchu. Gratuluji vám k dalšímu výročí.

#28 Sbor je o rok starší a já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste ho pomohli přivést tam, kde je dnes. Jsme upřímně vděční, že jsme s vámi mohli být požehnáni v našem životě.

#29 Mnoho požehnání při dalším uctívání Boha v tomto dalším období života vašeho sboru. Váš sbor je pokladem v tomto společenství a já se za vás všechny budu neustále modlit.

#30 Šťastné výročí! Děkujeme vám za vaši službu a modleme se, aby tento sbor i nadále rostl a pozitivně ovlivňoval komunitu po další desetiletí.

Nejznámější citáty, které můžete zahrnout do svého významného poselství k výročí sboru

„Je-li Bůh vaším partnerem, dělejte své plány VELKÉ!“
D.L. Moody

„Pokaždé, když zvyšujete nároky na vedení, přivádíte všechny ostatní v církvi o kousek dál. Stoupající příliv zvedá všechny lodě v přístavu.“
Rick Warren

„Nejvyšší formou uctívání je uctívání nesobecké křesťanské služby.“
Billy Graham

„Jste jediná Bible, kterou někteří nevěřící kdy budou číst.“
John MacArthur

„K dítěti můžeš promluvit jen slovo, a v tom dítěti může dřímat ušlechtilé srdce, které bude v příštích letech burcovat křesťanskou církev.“
Charles Spurgeon

„To, co dnes církev potřebuje, není více strojů nebo lepších, ne nové organizace nebo více a nových metod, ale lidé, které může Duch svatý použít – muži modlitby, muži mocní v modlitbě. Duch svatý neproudí skrze metody, ale skrze muže. Nepřichází na strojích, ale na lidech. Nepomazává plány, ale muže, muže modlitby.“
E. M. Bounds

„Bůh nikdy neřekl, že cesta bude snadná, ale řekl, že příchod bude stát za to.“
Max Lucado

„Mnozí Duchem naplnění autoři vyčerpali tezaurus, aby popsali Boha se slávou, kterou si zaslouží. Jeho dokonalá svatost nás z definice ujišťuje, že ho naše slova nemohou obsáhnout. Není to útěcha uctívat Boha, kterého nemůžeme zveličit?“
František Čchan

„Církev je živý organismus, oživovaný přítomností Božího Ducha. Je to Kristovo tělo, společenství uctívačů, které existuje pro Boží potěšení a pro život v království, které Ježíš hlásal a slíbil.“
Tim Conder

„Nemáš následovat nikoho dál, než následuje Krista.“
Wesley L. Duewel

Nejlepší biblické verše, které můžete zahrnout do svého smysluplného poselství k výročí církve

Matouš 16,18
A já ti říkám, že ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a brány Hádu ji nepřemohou.

1. Korintským 12,12
Jako tělo, ač jedno, má mnoho částí, ale všechny jeho mnohé části tvoří jedno tělo, tak je to s Kristem.

Jan 10,14
Já jsem dobrý pastýř. Já znám své a mé vlastní znají mne.

Palm 79,13
A my, tvůj lid, ovce tvé pastviny, ti budeme děkovat navěky, z pokolení na pokolení budeme vyprávět o tvé chvále.

Jan 10,3
Jemu otevírá vrátný. Ovce slyší jeho hlas, on volá své ovce jménem a vyvádí je ven.

Jeremjáš 3,15
A dám vám pastýře podle svého srdce, kteří vás budou pást poznáním a rozumem.

1Petr 5,2
Pastýři Božího stáda, které je mezi vámi, vykonávejte dohled ne z donucení, ale dobrovolně, jak to chce Bůh; ne pro hanebný zisk, ale horlivě.

Jan 10,4
Když vyvede všechny své, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas.

Palm 78,52
Vyvedl svůj lid jako ovce a vedl je po poušti jako stádo.

Galatským 6,9
A neunavujme se v konání dobra, neboť v pravý čas budeme sklízet, pokud se nevzdáme.

Prosím, věnujte chvíli připnutí tohoto příspěvku na Pinterest.

Životopis autora
Keith Miller má více než 25 let zkušeností jako generální ředitel a sériový podnikatel. Jako podnikatel založil několik společností s mnohamilionovým obratem. Jako spisovatel byl Keith Miller zmíněn v časopisech CIO Magazine, Workable, BizTech a The Charlotte Observer. Máte-li jakékoli dotazy k obsahu tohoto příspěvku na blogu, pošlete prosím našemu týmu pro úpravu obsahu zprávu zde:

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.