38.3B: Pohyby v synoviálních kloubech

Kloubní pohyby

Kloubní pohyby vznikají změnou úhlu mezi kostmi kloubu. Existuje několik různých typů úhlových pohybů, včetně flexe, extenze, hyperextenze, abdukce, addukce a cirkumdukce. K flexi neboli ohybu dochází při zmenšení úhlu mezi kostmi. Příkladem flexe je pohyb předloktí v lokti směrem nahoru nebo pohyb zápěstí, který posouvá ruku směrem k předloktí. Při extenzi, která je opakem flexe, se úhel mezi kostmi kloubu zvětšuje. Napřímení končetiny po flexi je příkladem extenze. Extenze za normální anatomickou polohu se označuje jako hyperextenze. Patří sem například pohyb krku dozadu s pohledem vzhůru nebo ohnutí zápěstí tak, že se ruka oddálí od předloktí.

Abdukce nastává, když se kost oddálí od střední čáry těla. Příkladem abdukce je pohyb paží nebo nohou do strany, aby se zvedly přímo do strany. Addukce je pohyb kosti směrem ke střední čáře těla. Příkladem addukce je pohyb končetin dovnitř po abdukci. Cirkumdukce je pohyb končetiny kruhovým pohybem, například při kývání paží dokola.

Obrázek \(\PageIndex{1}\): Úhlové a rotační pohyby: Synoviální klouby poskytují tělu mnoho způsobů pohybu. (a)-(b) Pohyby při flexi a extenzi probíhají v sagitální (předozadní) rovině pohybu. Tyto pohyby se odehrávají v ramenním, kyčelním, loketním, kolenním, zápěstním, metakarpofalangeálním, metatarzofalangeálním a interfalangeálním kloubu. (c)-(d) Přední ohyb hlavy nebo páteře je flexe, zatímco jakýkoli zadní pohyb hlavy je extenze. (e) Abdukce a addukce jsou pohyby končetin, ruky, prstů nebo prstů v koronální (mediolaterální) rovině pohybu. Pohyb končetiny nebo ruky do strany od těla nebo roztažení prstů na rukou či nohou je abdukce. Addukce přivádí končetinu nebo ruku směrem ke střední čáře těla nebo napříč ní nebo přibližuje prsty k sobě. Cirkumdukce je krouživý pohyb končetiny, ruky nebo prstů s využitím postupné kombinace pohybů flexe, addukce, extenze a abdukce. Addukce/abdukce a cirkumdukce probíhají v ramenním, kyčelním, zápěstním, metakarpofalangeálním a metatarzofalangeálním kloubu. (f) Otáčení hlavy ze strany na stranu nebo kroucení těla je rotace. Mediální a laterální rotace horní končetiny v rameni nebo dolní končetiny v kyčli spočívá v natočení přední plochy končetiny směrem ke střední čáře těla (mediální nebo vnitřní rotace) nebo od střední čáry (laterální nebo vnější rotace).

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.