2021 Náboženská přání k narozeninám pro syna od maminky nebo tatínka

  • 253shares
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Synové jsou bezpochyby požehnáním. Někteří jsou tak neuvěřitelně úžasní, že je jen těžko dokážeme popsat.

Všichni přesto nacházíme slova, kterými bychom vyjádřili, jak jsme za ně vděční, tím spíš v den jejich narozenin.

Vaše přání k narozeninám synovi jde dlouhou cestou, aby přesně věděl, co k němu cítíte, a proto jsem zde napsal několik přání, která mu můžete napsat k narozeninám.

Náboženská přání k narozeninám pro syna od rodiče

Úžasná náboženská přání k narozeninám, která můžete poslat svému milovanému synovi v jeho výjimečný den.

1. Bůh tě opatruje, vede, dává ti sílu a přivedl tě k dalším narozeninám. Všechno nejlepší k narozeninám, Boží miláčku, všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

2. Ať se ve tvém životě naplní Boží záměr s tebou, i když dnes začínáš cestu dalším rokem. Všechno nejlepší k narozeninám, synu. Mám tě rád.

3. Jsi nedokončené dílo, Boží bojová sekera a jeho program se teprve budou rozvíjet. Až vstoupíš do dalšího roku svého života, kéž objevíš svůj cíl. Všechno nejlepší k narozeninám, miláčku. Jsi milována.

4. Kéž naplníš svůj záměr a osud. Mám tě ráda a tatínek tě má také rád, ale Bůh tě miluje nejvíc. Všechno nejlepší k narozeninám, Ježíšův chlapče.

5. Bůh tě zachoval, aby ses dočkal dalších narozenin, a já vím, že s tebou ještě neskončil. Jeho záměr nechat tě dožít se dalších narozenin se ve tvém životě naplní v Ježíšově mocném jménu. Amen. Všechno nejlepší k tvým narozeninám, milý synu.

6. S přibývajícími léty ať roste i tvé poznání v Kristu. Všechno nejlepší k narozeninám, můj rozkošný synu. Miluji tě.

7. Tvůj život je zázrak, který nelze vysvětlit. Jsi Božím tajemstvím, které se má teprve rozvinout. Všechno nejlepší k narozeninám, můj princi. Všechno nejlepší k narozeninám, můj milující synu.

8. Oslavuji Boží prst ve tvém životě. Budeš i nadále překvapovat svět. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

9. Všechno nejlepší k narozeninám mého milujícího syna. Modlím se, aby ti Bůh každý den tvého života dal něco výjimečného. Ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám, synu, jsi nejlepší.

10. Ať je Boží požehnání tvým údělem každý den a ještě více v den tvých narozenin. Všechno nejlepší k narozeninám, synu.

Křesťanská přání k narozeninám pro syna od maminky nebo tatínka

Nejlepší ze všech křesťanských přání k narozeninám pro syna od maminky nebo tatínka.

11. To, že vidíte další narozeniny, je další příležitost, kterou vám Bůh dal, abyste si zlepšili život. Využij ji co nejlépe, synu, k narozeninám.

12. Přeji ti, aby se tvé duši dařilo, i když ti přibývá let. Jsi Božím božským projektem. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

13. Kéž Bůh zdokonalí vše, co se tě týká, můj drahý synu. Všechno nejlepší k narozeninám.

14. Všechno nejlepší k narozeninám, můj milovaný synu. Přeji ti mnoho Božích lásek.

15. Bůh mi tě dal a ty jsi důvod, proč slavím. Ať ti Bůh dá každý důvod k oslavě v den tvých narozenin a každý den. Všechno nejlepší k narozeninám, sladký synu.

16. Kéž najdeš radost, jako mi v životě vždycky přinášíš radost. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

17. Všechno nejlepší k narozeninám, můj milovaný synu. Kéž tě Bůh správně vede a naplní tvůj život pokojem a nevýslovnou radostí. V Ježíšově jménu. Amen.

Trendy pro dnešní den

18. Tak jako já se cítím poctěn, že tě mám, ať tě Bůh poctí všude, kde se ocitneš, ve jménu Ježíše. Amen. Všechno nejlepší k slavným narozeninám naplňujícího syna

19. Jako to, že jsem tě měla a změnila svůj status na „matku“, ať tyto narozeniny přinesou do tvého života něco, co změní tvůj status k dobrému. V Ježíšově mocném jménu. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

20. V den tvých narozenin se modlím, aby tě našla Boží milost, osvítila tvou cestu a dovedla tě k tvému cíli, který ti dal Bůh. Všechno nejlepší k narozeninám mému milujícímu synovi, ve kterém mám zalíbení.

Duchovní přání k narozeninám pro syna od mámy nebo táty

Podívejte se na tato duchovní přání k narozeninám pro syna od mámy nebo táty.

21. Ve tvé slabosti ať ti Bůh dá sílu, ve zmatku směr, v srdci ať ti dá pokoj. Všechno nejlepší k slavným narozeninám, můj synu.

22. Přeji ti mnoho dalších Božích požehnání, když začínáš novou kapitolu svého života a mnoho dalších kapitol, které přijdou. Všechno nejlepší k narozeninám, mé dědictví. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

23. Ať zakoušíš nepředstavitelné výšiny Boží lásky. Všechno nejlepší k narozeninám, milovaný synu. Miluji tě.

24. Když tě Bůh uložil do mého lůna, uložil tam víc než chlapce, uložil tam člověka s řešením problémů světa. Kéž vyřešíš všechny výzvy a hádanky, na které narazíš ve své generaci i mimo ni. Všechno nejlepší k narozeninám, sladký synu. Ty

25. Ať jsi vším, k čemu tě Bůh stvořil, a ještě víc. Všechno nejlepší k narozeninám, můj milovaný synu

26. Ať rosteš v moudrosti, jak rosteš ve vzrůstu a přízni u Boha i u lidí. Všechno nejlepší k narozeninám, milý synu.

27. Jsi Božím dílem ve vývoji. V den tvých narozenin se modlím, aby dokončil své dílo ve tvém životě ve jménu Ježíše Amen. Všechno nejlepší k narozeninám, můj chlapče.

28. Přeji ti lásku, radost, štěstí, pokoj, přízeň, požehnání, peníze a dobré zdraví, aby ses mohl těšit z těchto a dalších věcí. Všechno nejlepší k narozeninám, můj milovaný synu.

29. Přeji ti všechno nejlepší k narozeninám, můj drahý milující synu. Je mi ctí, že se mohu nazývat tvou matkou.

30. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu. Díky tvému narození jsem si uvědomila, že mám ve svém srdci víc lásky, než si vůbec dokážu představit. Kéž bys v den svých narozenin a navždy zakusil nepředstavitelné výšiny Boží lásky.

Náboženské blahopřání k narozeninám pro syna od maminky nebo tatínka

Nejlepší ze všech náboženských blahopřání k narozeninám pro syna od maminky nebo tatínka.

31. Ať se ti daří. Všechno nejlepší k narozeninám, synu. Jsi požehnaný a vysoce obdarovaný.

32. Modlím se, aby ses radoval ze života a na dnešní den vzpomínal v dobrém. Všechno nejlepší k nadpřirozeným narozeninám, můj synu.

33. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu. Boží plán s tebou se teprve rozvine.

34. K požehnání ti nestačí jen slova mých úst. Žehná ti mé srdce, duše a celá má bytost. Ať žiješ svůj záměr.

35. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu. Jsi to nejkrásnější, co mi Bůh dal. Zůstaň krásný.

36. Můj drahý synu, modlím se, abys na své cestě životem měl všechno dobré, po čem toužíš.

37. Ať vše, do čeho vložíš své ruce, je dobré a přináší dobré výsledky. Měj před sebou plodný rok. Všechno nejlepší k narozeninám, synu.

38. Přeji ti zářnou budoucnost plnou lásky, života a dobrého zdraví. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu. Jsi princ.

39. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu. Budeš velký a plodný. Ovládni svůj svět.

40. Modlím se, aby uplynulý rok byl tím nejmenším ve tvém životě. Budeš vítězný a oslavovaný. Větší roky jsou před námi, synu. Všechno nejlepší k narozeninám.

41. Ať jsi příznivě nakloněn a úspěšný ve všem, co děláš. Přeji ti šťastné oslavy narozenin, můj synu. Zasloužíš si jen to nejlepší.

42. Ať se ti daří a žiješ v hojnosti a dostatku. Všechno nejlepší k narozeninám, můj princi.

43. Ať nikdy nepoznáš nedostatek. Všechno nejlepší k narozeninám, můj drahý synu.

44. Ať je tvá radost plná a tvůj pokoj přesahuje všechno chápání ve jménu Ježíše. Všechno nejlepší k narozeninám, synu.

45. V životě to zvládneš. Všechno nejlepší k narozeninám dítěti mých snů. Všechno nejlepší k narozeninám síle mého mládí.

46. Má láska k tobě mě děsí. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu. Pokračuj v prožívání prudké Boží lásky ve svém životě.

47. Budeš i nadále svazkem zázraků, kterým už jsi. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

48. Ať tvá láska k Bohu roste s přibývajícími léty. Mám tě rád, synu. Všechno nejlepší k narozeninám.

49. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu. Země ti vydá svou úrodu a každé dobré semeno, které zaseješ. Všechno dobré úsilí, které vložíš do této země, přinese tisícinásobný výnos.

50. Lidé ti budou sloužit. Všechno nejlepší k narozeninám, drahý synu.

51. Budeš mi přinášet radost štěstí a hrdost jako vždy a budeš žít radostný a šťastný život. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu života.

52. Budeš vynikat ve všem, co děláš, aby k tobě lidé přicházeli poznávat tvého Boha. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

53. Budeš povznesen nad pád. Zůstaneš nahoře. Všechno nejlepší k narozeninám.

54. Budeš mít vždy svědectví. Kéž tě Bůh naplní dobrými věcmi, aby svědectví zůstala v tvých ústech. Všechno nejlepší k narozeninám, mé svědectví.

55. Kéž Boží láska naplní tvé srdce a jeho myšlenky tvou hlavu, aby v ní nezbylo místo pro žádné zlé myšlenky. Všechno nejlepší k narozeninám.

56. Všechno nejlepší k narozeninám, synu! Přeji ti dlouhý, užitečný a spokojený život.

57. Byl jsi zdrojem radosti mého života. Modlím se, aby Bůh kolem tebe ovinul svou ochrannou náruč a neustále tě chránil. Všechno nejlepší k narozeninám.

Trendy dneška

58. Kéž ti Bůh požehná všechna požehnání ve vesmíru tak, že nebudeš mít dost místa na uskladnění ve jménu Ježíše. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

59. Když dnes slavíš své narozeniny, modlím se, aby ti Bůh projevil přízeň a vedl tě k dosažení úspěchu, který přesahuje tvé představy. Všechno nejlepší k narozeninám, synu. Miluji tě.

60. Modlím se, aby ti Bůh udělil takové finanční požehnání, aby finance nikdy nebyly důvodem k tomu, abys v životě nedosáhl ničeho, co chceš. Všechno nejlepší k narozeninám, milý synu. Zasloužíš si jen to nejlepší, protože jsi nejlepší.

61. Jsi požehnaný, jsi krásný, jsi inteligentní, můžeš dosáhnout všeho, čeho chceš dosáhnout. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu. Jsi úspěšný člověk.

62. Ať nad tebou září Boží tvář. Kéž je k tobě milostivý a dá ti pokoj. Všechno nejlepší k narozeninám, můj úžasný synu.

63. Ať je tvůj život požehnaný a úžasnější než ty. Miluji tě víc, než si kdy dokážeš představit. Všechno nejlepší k narozeninám, báječný synu. Je mi potěšením, že tě mám.

64. Kéž zůstáváš v Boží přítomnosti a kéž tě jeho milost provází i nadále v den tvých narozenin a každý den. Všechno nejlepší k narozeninám, má radost.

65. Všechno nejlepší k narozeninám mému sladkému synovi, který mě nepřestává inspirovat k velikosti a tolik mi věří. Tohle budou tvoje nejlepší narozeniny v životě.

66. Ať tě Boží ruce vedou a provázejí, kamkoli se vydáš. Všechno nejlepší, drahý synu.

67. Kéž při těchto tvých narozeninách i vždy prožíváš radost a zůstaneš radostný po celý život. Všechno nejlepší, můj milovaný synu.

68. Každý den stojí za oslavu, ale tvé narozeniny mi vždy připomínají, že právě v tento den se zrodil můj důvod k oslavě. Všechno nejlepší k narozeninám.

69. Jsi tak úžasné požehnání, které si nezasloužím, a přesto mi tě Bůh dal. Kéž ti požehná nezaslouženým požehnáním a nezaslouženou přízní po celý život. Přeji ti šťastné narozeniny, můj synu.

70. Ať najdeš svůj cíl a dosáhneš ho v životě ve jménu Ježíše. Všechno nejlepší k narozeninám.

71. Prorokuji ti, že nebudeš v životě bojovat. Budeš mít život hladký a klidný. Všechno nejlepší k narozeninám, synu.

72. Modlím se, abys nedělal stejné chyby jako my, tvoji rodiče. Vždy se budeš rozhodovat správně a dosáhneš vynikajících výsledků. Všechno nejlepší k narozeninám, můj milovaný synu.

73. Jako jsi ty mým důvodem k oslavě, modlím se, aby ti Bůh dal důvod k dnešní oslavě. Amen. Přeji ti skvělou oslavu narozenin.

74. Jako se Bůh dotkl mého života tím nejpozitivnějším způsobem, když mi tě dal, modlím se, aby sis svůj den užil tím nejvýznamnějším způsobem, protože nejlepším darem, který můžeš od Boha dostat, je dar života a dobrého zdraví, aby ses dožil dalších narozenin. Všechno nejlepší k narozeninám.

75. Bůh ti žehnej a učiň, abys byl požehnáním pro všechny, všude a vždy. Všechno nejlepší k narozeninám mému milujícímu synovi.

76. Všechno nejlepší k narozeninám, synu. Modlím se, abys našel tolik štěstí, kolik ho tvé srdce pojme. Ať je to tvá nejšťastnější oslava narozenin od tvého narození.

77. Ať se od nynějška rodí veškeré bohatství moudrosti a myšlenek, s nimiž ses narodil. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

78. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu. Ať je radost z Pána tvou silou po celou dobu.

79. Protože jsi učinil Boha svým pastýřem, nebude ti chybět nic dobrého. Všechno nejlepší k tvým požehnaným narozeninám, synu.

80. K těmto tvým narozeninám i po nich ti přeji hojnost požehnání a dobra. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

81. Všechno nejlepší k narozeninám, synu, přeji ti zářnou budoucnost. Světlejší, než si kdy dokážeme představit.

82. Díky, že jsi ten nejlepší syn na světě. Díky tobě je rodičovství vzrušující a já se modlím, aby Bůh učinil tvůj život ještě vzrušující v den tvých narozenin a každý den po zbytek tvého života. Všechno nejlepší k narozeninám.

83. Stejně jako jsi důvodem mého úsměvu, modlím se, aby Bůh dal důvod k úsměvu i tobě. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

84. Modlím se, aby na tebe byl Bůh vždycky pyšný, stejně jako jsme my pyšní na tebe. Všechno nejlepší k narozeninám tomu, na koho jsme hrdí.

85. Kéž vše, co děláš, je dokonalou Boží vůlí a plánem pro tvůj život. Všechno nejlepší k dokonalé oslavě narozenin.

86. Boží požehnání obohacuje a nepřidává k němu žádný smutek. Modlím se, aby všechno, čím ti Bůh žehná, ti nepřineslo smutek. Amen. Všechno nejlepší k narozeninám, můj princi.

87. Tak jako jsi můj syn, tak jsi mé slunce a přinášíš do mého života sluneční svit. Modlím se, aby Bůh skrze tebe vždy jasně zářil. Přeji ti zářivé narozeniny.

88. Jsem tak ráda, že si mě Bůh vybral za matku tak nadaného syna, jako jsi ty. Je to pro mě výsada. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu. Jsi nabitý.

89. Jak se všechna ta moudrost vejde do tvého drobného těla? Jsi neuvěřitelný stejně jako Bůh. Přeji ti co nejpříjemnější oslavu narozenin. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

90. Stejně jako já jsem jediný člověk, který má tu čest mít tě za syna, modlím se za tebe v den tvých narozenin, aby ti Bůh dopřál vzácný dar pro tebe a jen pro tebe ve jménu Ježíše. Všechno nejlepší k narozeninám.

91. Modlím se, abys byl požehnán vším, čím Bůh chce, abys byl požehnán. Přeji ti šťastné narozeniny.

92. Bůh mi tě před lety daroval a ten den se u nás doma konala oslava, takže se tento den stal dnem oslav. Kéž ti Bůh dá něco k oslavě dnes i po celý tvůj život. Všechno nejlepší k narozeninám.

93. Tvá přítomnost v našem životě nám přinesla tolik radosti, štěstí a síly. Všechno nejlepší k narozeninám, mé dědictví.

94. Svým příchodem jsi změnil můj svět k lepšímu a já ti k tvým narozeninám přeji jen samé příjemné změny. Jsou to tvé narozeniny, užij si je.

95. Tohle bude první z mnoha dalších příjemných let, které přijdou. Je to tvůj den, vlastni ho. Všechno nejlepší k narozeninám, synu.

96. Všechno nejlepší k narozeninám mého mocného chrabrého muže. Modlím se za tebe, abys mě nezklamal, abys nezklamal Boha, protože Bůh v tebe věří ještě víc než já. Všechno nejlepší k narozeninám, synu.

97. Jsi nabitý nesrovnatelnou moudrostí od Boha. Všechno nejlepší k narozeninám. Ať je Boží vůlí vše, co si přeješ a co děláš.

98. Bůh, který tě stvořil a zachoval, aby ses dočkal dalších narozenin, k tomu má důvod. Modlím se, aby se tento důvod ve tvém životě naplnil ve jménu Ježíše. Amen! Všechno nejlepší k narozeninám, sladký synu.

99. Bůh, který v tobě začal dobré dílo, je schopen ho dokončit. Své dílo ve tvém životě ještě nedokončil. Jsi Božím dílem ve vývoji. Všechno nejlepší k narozeninám, chlapče.

100. Přeji ti moudrost, laskavost, lásku, tvořivost, úspěch a božskou rychlost ve všech tvých snahách. Všechno nejlepší k narozeninám.

101. Modlím se, aby tvé duševní, fyzické, sociální a psychické zdraví bylo ve skvělé kondici. Všechno nejlepší k narozeninám.

102. Přeji si, aby z tebe vyrostl čestný muž, kterého vychovávám a kterého pro tebe Bůh naplánoval. Všechno nejlepší k narozeninám, můj poctivý muži.

103. Tvé početí a narození mi odhalilo mé nejhlubší části. Části, které bych nikdy nepoznala nebo se s nimi nesetkala, kdybych tě nikdy neměla. Jsi mou verzí, na kterou jsem na tebe pyšná. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

104. Ať nikdy nemáš minulost, které bys litoval. Ať je tvá minulost plná poučení a úsměvů a tvá budoucnost plná naděje, radosti, lásky, naděje, víry a milosti. Všechno nejlepší k tvým narozeninám.

105. Všechno nejlepší k narozeninám největšímu, nejsladšímu, nejrozkošnějšímu a nejmilejšímu dítěti na světě. Jsi vskutku syn.

106. Ať je tvůj život krásnější než duha a jak sis kdy myslel, že bude. Ať je vše, co děláš, Bohem zkrášleno nad tvé nejdivočejší sny. Všechno nejlepší k narozeninám mého krásného syna.

107. Tvé narození je pro řešení problémů světa. Kéž se tak stane. Všechno nejlepší k narozeninám.

108. Staneš se a svět bude stát v úžasu. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

109. Všechno nejlepší k narozeninám, synu. Ty se teprve rozvineš. Zazáříš jako diamant, kterým jsi.

110. Narozeniny jsou výjimečné, ale ty můj jsi ještě výjimečnější, proto jsou tvé narozeniny nejvýznamnějším dnem mého života. Všechno nejlepší k tvým „nejvýjimečnějším“ narozeninám. Největší dar, který můžeme mít, jsi ty. Všechno nejlepší k narozeninám.

111. Probouzíš ve mně vděčnost Bohu. Tím spíš si tvé narozeniny žádají oslavu. Všechno nejlepší k narozeninám, synu.

112. Nechápeš mou vděčnost, protože jsem to byl já, kdo tě porodil. Jen jsem ti řekl, že dnes máš narozeniny. Všechno nejlepší, můj milovaný synu.

113. Jen dítě jako ty může být tak vzácné, jako jsi ty. Jsem nesmírně vděčný, že tě mám. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

114. Je mi líto lidí, kteří nemají děti jako ty. Nevědí, o co přicházejí. Všechno nejlepší k narozeninám, synu, jsi neuvěřitelný.

115. Jsem nejšťastnější člověk na světě, že tě mám. Ty jsi tvoje jediná verze. Jediná tvá verze, která existuje, a já jsem vděčný Bohu, že mi tě dal. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

116. Možná nejsi pyšný na to, že jsem tvůj rodič, ale chci, abys věděl, že já jsem nejpyšnější na to, že jsi můj syn. Přeji si, abys na mě byl hrdý víc než kdykoli předtím. Všechno nejlepší k narozeninám, synu.

117. Věříš Bohu, pracuješ na některých věcech a doufáš, že se naplní. Modlím se za tebe v den tvých narozenin, aby se v tomto tvém novém roce všechny uskutečnily. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

118. Můj život se změnil k lepšímu, když jsem měl tebe, a přál bych si, abych tě měl dříve, ale jsem rád, že jsi přišel tak brzy, jak jsi přišel. Tvé narození přišlo v ideální čas. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu.

119. Jsem plný radosti z toho, že jsi v mém životě. Kéž se staneš rozkošnou zemí a útěchou pro všechny, kdo tě potkají, i pro ty, které potkáš. Všechno nejlepší k narozeninám, synu.

120. Nedovol, aby se kvůli tobě někdo cítil méněcenný, protože jsi nejlepší. Všechno nejlepší k narozeninám, synu, jsi neuvěřitelný.

121. Prosil jsem Boha o dítě a on mi dal sám sebe. Každý den skrze tebe vidím Boha. Jsi úžasný a já tě miluji. Všechno nejlepší k narozeninám králi v tobě. Všechno nejlepší k narozeninám, můj synu

122. Bůh u tebe zůstal a bude s tebou i v tomto novém roce tvého života i po něm. Všechno nejlepší k narozeninám, drahý synu

123. Všechno nejlepší k narozeninám, synu. Ještě tě uvidíme a uslyšíme. Ve svém životě budeš velký. Exceluj, chlapče. Nemáš na výběr.

124. Ahoj synu, chci, abys věděl, že tvá přítomnost v mém životě ho zkrášluje. Kéž Bůh zkrášlí tvůj život stejně jako ty můj. Všechno nejlepší k narozeninám, synku.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.